Badanie gruntu na LK nr 4

Modernizacja LK nr 4 polegająca na przebudowie sieci trakcyjnej na szlaku Opoczno Południe – Olszamowice w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II wiązała się z koniecznością wykonania badań geologicznych dla potrzeb projektu fundamentów palowych sieci trakcyjnej.

Badanie gruntu polegało na wykonaniu 284 otworów do głębokości 6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonywane były systemem mechanicznym oraz zestawem ręcznym w miejscach niedostępnych dla wiertnic samochodowych.

Harmonogram robót trenowych oraz i zakres był dostosowywany do aktualnego postępu prac projektowych.

Modernizacja elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy

W pierwszej połowie roku 2017 w miesiącach luty – kwiecień, wykonaliśmy badania geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej wałów Wisły. Prawego wału Wisły na odcinku: od granicy m. st. Warszawy na południu do m. Jabłonna na północy oraz lewego wału Wisły na odcinku od Bramy Czerniakowskiej na południu do granicy m. st. Warszawy na północy. Badania geologiczne realizowano w ramach zadania „Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.

Z uwagi na lokalizację obszaru badań w obrębie tarasów zalewowych Wisły, wykonanie prac terenowych było miejscami utrudnione ze względów technicznych i logistycznych. Jednak dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych prace terenowe przebiegły terminowo. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano blisko 4500 mb wierceń, do maks. głębokości 12,0 m p. p. t. oraz około 900 mb sondowań dynamicznych DPL i statycznych CPT, co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, w szczególności uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych i gruntów organicznych.

Efektem końcowym wykonanych prac polowych, laboratoryjnych oraz dokumentacyjnych było sporządzenie wielodzielnej opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej badanego terenu.

Wiercenia geologiczne na LK nr 281

W połowie sierpnia 2016 zakończyliśmy prace geotechniczne dla potrzeb przebudowy Linii Kolejowej nr 281 relacji Żerków – Orzechowo.

Prace wykonywane była na zamkniętym torze nr 1 niemniej jednak wiązało się z to koniecznością pozyskania przez naszą pracownie odpowiednich zgód i zezwoleń ze strony PKP PLK. Prowadzenie badań terenowych było dość problematyczne z uwagi na przebieg LK po wysokich nasypach oraz w głębokim, bo ok 10 m wykopie. Mimo konieczności rozdzielenia prac w czasie, oraz utrudnień związanych z przemieszczaniem sprzętu wiertniczego, udało się bez opóźnień zrealizować prace. W efekcie wykonano ok 50 punktów rozpoznawczych o głębokości od 3,0 m ppt do 9,0 m ppt, ponad 20 sondowań dynamicznych DPL oraz sondowań FVT. Pobrano także próbki gruntu i wykonano badania laboratoryjne.

Z godnie życzeniem zamawiającego efektem prac kameralnych było sporządzenie obszernego i kompleksowego programu prac geotechnicznych oraz opinii geotechnicznej.

wiercenia-geologiczne-trakcja1

Wiercenia geologiczne – pod linię kolejową Łódź Żabieniec – Karolew

W drugiej połowie lipca 2016 wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy nowej linii kablowej wraz z traktem światłowodowym relacji SR Karolew – SR Żabieniec w Łodzi na zlecenia PKP Energetyka S.A.

Z racji przebiegu inwestycji przez zamknięte tereny kolejowe, realizacja prac polowych była problematyczna pod względem logistycznym. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych dla podobnych inwestycjach na terenach kolejowych prace terenowe przebiegły bez opóźnień i w planowany terminie. Wykonano blisko 80 otworów badawczych do głębokości 3,0 m p. p. t., co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, szczególnie uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych.

Efektem wykonanych prac było sporządzenie opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechnicznej dla prawidłowego zaprojektowania niniejszej inwestycji.

Budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Redutowej

Dla potrzeb projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadzaliśmy badania geologiczne w dwóch etapach mające na celu ustalenie wstępnego modelu budowy geologicznej oraz uszczegółowienie badań geotechnicznych w drugim etapie.

Zakres prac obejmował wykonanie wierceń geologicznych o głębokości od 6,0 m ppt do 14,0 m ppt, pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych oraz wykonanie sondowań CPT i CPTU.

Materiału uzyskane z wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych gruntów posłużyły do opracowania opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Wiercenia geologiczna na linii 110kV

W ramach zadania modernizacja linii 110kV Wielopole-Leszczyny, Wielopole-Szczygłowice przeprowadzaliśmy badania gruntu pod przewidziane do wymiany słupy wysokiego napięcia.

Przy obiektach, które będą modernizowane wykonywano wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania krzyżakowe oraz pobierano próbki gruntu przeznaczona do badań laboratoryjnych.

Badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów

W styczniu 2016 roku wykonywaliśmy badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów, dla potrzeb budowy przejścia podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego w ramach modernizacji linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec.

W rejonie projektowanego przejścia podziemnego odwiercono 3 otwory badawcze, do głębokości 9,0 ma, 8 dodatkowych wierceń wykonano wzdłuż peronów i torów. Określenie miąższości nasypów kolejowych, oraz rodzaju i stanu gruntów rodzimych pozwoli zaprojektować podtorze zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla budowli kolejowych.

W celu określenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych nawierzchni torowej, w 4 punktach kontrolnych wykonano badanie podsypki kolejowej z kruszywa łamanego, za pomocą płyty statycznej VSS. Uzyskane wartości modułów odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia pozwoliły określić, czy nawierzchnia spełnia wymagania w kwestii przenoszenia obciążeń w głębsze warstwy podtorza.

Opinia geotechniczna – hala magazynowa w Morawicy

W październiku 2015 r. wykonywaliśmy badania gruntu do projektu budowy hali magazynowej w Morawicy, w woj. świętorzyskim. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni wydobywającej kruszywo na potrzeby drogownictwa i budownictwa (kamienie drogowe i budowlane). W rejonie badań podłoże skał jurajskich przykryte jest osadami czwartorzędu, a teren jest przekształcony antropogenicznie. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 5 otworów badawczych, do głębokości 5,0 m. Uzyskane profile pozwoliły określić rodzaj i stan gruntów podłoża, oraz miąższość antropogeniczych nasypów. Informacje o gruntach nasypowych odgrywają dużą rolę przy projektowaniu posadowienia obiektu. Pozwalają dobrać głębokość fundamentów i w razie potrzeby odpowiednio zaprojektować wzmocnienie podłoża.

opinia-geotechniczna-tomaszow-mazowiecki

Sprawozdanie z badań geotechnicznych – hala magazynowa Tomaszów Mazowiecki

W od czerwca do sierpnia 2015 r. nasza firma wykonywała kontrolne badania geotechniczne przy ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim. Miały one na celu określenie stanu zagęszczenia oraz wytrzymałości i odkształcalności podsypek piaszczystych, wykonanych pod drogi wewnętrzne, parkingi i posadzki projektowanej hali magazynowej.
W celu określenia wskaźnika zagęszczenia podsypek IS, w wyznaczonych punktach kontrolnych wykonano sondowania dynamiczne (DPL), oraz badania płytą dynamiczną lekką.
Kontrolę wytrzymałości i odkształcalności podbudów wykonanych z kruszywa łamanego przeprowadzano w punktach kontrolnych poprzez pomiar wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą płyty statycznej VSS.
Wykonane badania pozwalały na bieżąco określić miejsca, w których konieczne było dodatkowe zagęszczenie gruntu tak, aby otrzymane wyniki były zgodne z wymogami norm branżowych.

Droga1

Opinia geotechniczna – rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO „ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC”

W październiku 2014 roku wykonywaliśmy badania geologiczne dla potrzeb programu funkcjonalno – użytkowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Program obejmował rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 984, realizowaną w czterech etapach.

Zakres badań geotechnicznych obejmował zaprojektowanie i wykonanie ponad 70 otworów badawczych na potrzeby projektowanej drogi i dwóch obiektów mostowych (most na Potoku Zagórskim i rzece Wisłoka). Określono miąższość warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi i nasypów, oraz ustalono genezę i parametry geotechniczne gruntów rodzimych, a także zasięg występowania gruntów nienośnych. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe rozpoznanie geologiczne wzdłuż badanej drogi.

Wyniki badań podłoża gruntowego zawarto w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.