Analiza ryzyka związana z poborem wód podziemnych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej

W latach 2018 – 2019 nasza firma wykonywała badania gruntu dla potrzeb rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin od km 334+818,4 do 344+081,5 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Koncepcja obejmowała projektowaną drogę ekspresową, wraz z zapleczem technicznym, węzłami i drogami zbiorczymi, oraz obiektami inżynierskimi (wiadukty, kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt).

W rejonie projektowanej inwestycji wykonano pełen zakres badań podłoża gruntowego. Procedura obejmowała wykonanie Projektu robót geologicznych, oraz Projektu tymczasowej organizacji ruchu dla wierceń wykonywanych w pasie drogowym. Po zatwierdzeniu w/w opracowań wykonano Dokumentację geologiczno – inżynierską oraz Dokumentację hydrogeologiczną. W końcowym etapie wszystkie dotychczasowe prace zebrano w Dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Prace były realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi GDDKiA i obejmowały między innymi:

– ponad 4100 mb wierceń o głębokości od 3,0 do 20,0 m, w tym wiercenia rurowane kategorii A, umożliwiające pobór rdzeni wiertniczych,

– sondowania dynamiczne (DPL, DPH),

– sondowania CPTU.

Wykonano także badania laboratoryjne, zarówno na próbkach o naturalnej wilgotności i uziarnieniu, jak i na próbkach o nienaruszonej strukturze (NNS). Dla uzupełnienia niezbędnych informacji o podłożu gruntowym wykonano badania zanieczyszczenia gruntów, oraz badania geofizyczne.

Rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 7,0 km i obejmował również obiekty mostowe. Prowadzone prace miały charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie wykonano 12 otworów geotechnicznych i sondowania dynamiczne, na podstawie których opracowano Opinię geotechniczną, w której określono kategorię geotechniczną inwestycji i stopień złożoności warunków gruntowo-wodnych. Wnioski w niej zawarte, uzupełnione o materiały archiwalne posłużyły do opracowania Projektu robót geologicznych, zatwierdzonego następnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinanaia) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice – Gogołowice

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 4,8 km a z zakresu rozbudowy wyłączone zostały istniejące obiekty mostowe. Prowadzone prace miały charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie wykonano 6 otworów geotechnicznych i sondowania dynamiczne, na podstawie których opracowano Opinię geotechniczną, w której określono kategorię geotechniczną inwestycji i stopień złożoności warunków gruntowo-wodnych. Wnioski w niej zawarte, uzupełnione o materiały archiwalne posłużyły do opracowania Projektu robót geologicznych, zatwierdzonego następnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategorii B, sondowania dynamiczne DPL i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Wiercenia geologiczne na drodze krajowej nr 63

Uczestnicząc przy projekcie rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków od km 287+884,00 do km 299+348,30 wykonaliśmy zgodnie z wytycznymi GDDKiA badania geologiczne zakończone opracowaniem: Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Dokumentacji Hydrogeologicznej. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A,  B i C, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione zostały o wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinanaia) i B oraz próbek wody pod kontem agresywności w stosunku do betonu.

Budowa drogi ekspresowej S-7

We współpracy z firma BAARS Paweł Jóźwiak realizowaliśmy badania geologiczne dla potrzeb opracowania projektu i budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca, Odcinek C: od węzła „Tarczyn Północ”(bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km

Odwierty geologiczne razem z sondowaniami statycznymi realizowane były na przełomie roku 2017 i 2018. Wyniki prac terenowych oraz laboratoryjnych zebrano i przedstawiono w Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego oraz w Dodatku do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Badanie gruntu na LK nr 4

Modernizacja LK nr 4 polegająca na przebudowie sieci trakcyjnej na szlaku Opoczno Południe – Olszamowice w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II wiązała się z koniecznością wykonania badań geologicznych dla potrzeb projektu fundamentów palowych sieci trakcyjnej.

Badanie gruntu polegało na wykonaniu 284 otworów do głębokości 6,0 m p.p.t. Wiercenia wykonywane były systemem mechanicznym oraz zestawem ręcznym w miejscach niedostępnych dla wiertnic samochodowych.

Harmonogram robót trenowych oraz i zakres był dostosowywany do aktualnego postępu prac projektowych.

Modernizacja elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy

W pierwszej połowie roku 2017 w miesiącach luty – kwiecień, wykonaliśmy badania geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej wałów Wisły. Prawego wału Wisły na odcinku: od granicy m. st. Warszawy na południu do m. Jabłonna na północy oraz lewego wału Wisły na odcinku od Bramy Czerniakowskiej na południu do granicy m. st. Warszawy na północy. Badania geologiczne realizowano w ramach zadania „Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.

Z uwagi na lokalizację obszaru badań w obrębie tarasów zalewowych Wisły, wykonanie prac terenowych było miejscami utrudnione ze względów technicznych i logistycznych. Jednak dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych prace terenowe przebiegły terminowo. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano blisko 4500 mb wierceń, do maks. głębokości 12,0 m p. p. t. oraz około 900 mb sondowań dynamicznych DPL i statycznych CPT, co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, w szczególności uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych i gruntów organicznych.

Efektem końcowym wykonanych prac polowych, laboratoryjnych oraz dokumentacyjnych było sporządzenie wielodzielnej opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej badanego terenu.

Wiercenia geologiczne na LK nr 281

W połowie sierpnia 2016 zakończyliśmy prace geotechniczne dla potrzeb przebudowy Linii Kolejowej nr 281 relacji Żerków – Orzechowo.

Prace wykonywane była na zamkniętym torze nr 1 niemniej jednak wiązało się z to koniecznością pozyskania przez naszą pracownie odpowiednich zgód i zezwoleń ze strony PKP PLK. Prowadzenie badań terenowych było dość problematyczne z uwagi na przebieg LK po wysokich nasypach oraz w głębokim, bo ok 10 m wykopie. Mimo konieczności rozdzielenia prac w czasie, oraz utrudnień związanych z przemieszczaniem sprzętu wiertniczego, udało się bez opóźnień zrealizować prace. W efekcie wykonano ok 50 punktów rozpoznawczych o głębokości od 3,0 m ppt do 9,0 m ppt, ponad 20 sondowań dynamicznych DPL oraz sondowań FVT. Pobrano także próbki gruntu i wykonano badania laboratoryjne.

Z godnie życzeniem zamawiającego efektem prac kameralnych było sporządzenie obszernego i kompleksowego programu prac geotechnicznych oraz opinii geotechnicznej.

wiercenia-geologiczne-trakcja1

Wiercenia geologiczne – pod linię kolejową Łódź Żabieniec – Karolew

W drugiej połowie lipca 2016 wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy nowej linii kablowej wraz z traktem światłowodowym relacji SR Karolew – SR Żabieniec w Łodzi na zlecenia PKP Energetyka S.A.

Z racji przebiegu inwestycji przez zamknięte tereny kolejowe, realizacja prac polowych była problematyczna pod względem logistycznym. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych dla podobnych inwestycjach na terenach kolejowych prace terenowe przebiegły bez opóźnień i w planowany terminie. Wykonano blisko 80 otworów badawczych do głębokości 3,0 m p. p. t., co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, szczególnie uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych.

Efektem wykonanych prac było sporządzenie opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechnicznej dla prawidłowego zaprojektowania niniejszej inwestycji.