opracowanie-dokumentacji techniczno-ekonomiczno środowiskowego

Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych obwodnicy m Sidziny

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

 

Wykonaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych obwodnicy m Sidziny w ciągu DK nr 46.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

 

Wykonanie Studium (SK) (STEŚ-R) (DUŚ) obwodnicy Kolbuszowej

Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczo – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”

Projektowana inwestycja wykonywana jest w etapach określonych przez GDDKiA:

ETAP I Studium Korytarzowe (SK)

ETAP II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R Etap I)

ETAP III Materiały do Wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej wraz z jej uzyskaniem

ETAP IV Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R Etap II)

Po zakończeniu Etapu I – Studium Korytarzowego (SK) z 9 rozpatrywanych wariantów wybrano 4.

 • Poszczególne 4 analizowane warianty przebiegu obwodnicy (warianty nr 2, 3, 4 oraz 9) obejmują miasto Kolbuszowa oraz przyległe miejscowości, w zakresie zależnym od rozpatrywanego wariantu. Zakres poszukiwań przebiegu wariantu obwodnicy obejmuje miejscowości przylegające do drogi krajowej od Zarębek do Widełki
 • Projektowana obwodnica obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej klasy techniczne GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi, drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięcie kolizji z infrastrukturę techniczna nie związaną z drogą.

Na Etapie II (STEŚ-R-Etap I) przeprowadzone zostanie rozpoznanie podłoża gruntowego i określenie warunków hydrogeologicznych w ramach prac objętych:

– Dokumentacją hydrogeologiczną  opracowaną na podstawie zatwierdzonego Projektu robót geologicznych;

– Studium geologiczno-inżynierskim;

– Opinią geotechniczną;

– Raportem z badań geofizycznych.

Przedstawione wyniki będą jednym z kryteriów decydującym o ostatecznym wyborze wariantu projektowanej drogi.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym odcinkiem DW nr 878 dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W pierwszym etapie wykonaliśmy wstępne rozpoznanie geologiczne polegające na wykonaniu wierceń w przedziale głębokości 7,0 – 16,5 m ppt. Badania gruntów wykazały iż podłoże gruntowe charakteryzują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Inwestycja przecina dolinę rzeczną oraz jest częściowo zlokalizowana w obrębie obszaru zagrożonego podtopieniami. Dodatkowo w podłożu występują grunty słabonośne – grunty organiczne oraz osady spoiste w stanie miękkoplastycznym.

W dolinie rzecznej oraz na obszarach potencjalnie zagrożonych podtopieniami przyjęto skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Na obszarach poza doliną rzeczną, gdzie w podłożu zalegają grunty słabonośne, przyjęto złożone warunki gruntowo-wodne. Wyniki prac przedstawiono w Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Kolejnym etapem jest wykonanie Projektu Robót Geologicznych dla potrzeb uszczegółowienia warunków gruntowo-wodnych pod w/w inwestycję. Projektuje się wykonanie kolejnych wierceń i sondowań CPT-u. Dodatkowo z gruntów słabonośny przewiduje się  wykonanie badań wytrzymałościowych gruntów, oznaczenie modułu ściśliwości M0, M, współczynnika konsolidacji cv oraz oznaczenia wytrzymałości w aparacie trójosiowego ściskania metodą CD.

Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892

Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892.

Celem wykonanych robót geologicznych było uszczegółowienie rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892,  która przebiegać będzie w granicach gminy Bielsk Podlaski, na terenie powiatu bielskiego, województwa podlaskiego, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem inwestycji.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 178 otworów badawczych drogowych, mostowych, przepustowych, pod zbiorniki oraz pod linie wysokiego napięcia) o głębokości 3,0-19,0  m p.p.t. Łączny metraż wierceń wyniósł 1115,0 mb. Wykonano również 59 sondowań statycznych CPTU o głębokości 3,1- 16,1 m o łącznym metrażu 561,6 m. Przy wybranych otworach przeprowadzono sondowania dynamiczne DPH.

Na wybranych próbkach kat B i C przeprowadzono badania zgodne z zakresem przewidzianym w PRG. Na próbkach kat A pobranych z gruntów organicznych, wykonano badania w edometrze, przy czym ostatni cykl obciążenia trwał 7 dni. Na podstawie badań enometrycznych określono wartości współczynników ściśliwości.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano otwory archiwalne, wraz z wykonanymi badaniami (sondowaniami dynamicznymi DPL i SLVT, sondowaniami statycznymi CPTU oraz badaniami laboratoryjnymi) wykonanymi dla potrzeb Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, zawierającej również podsumowanie prac z Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  oraz Studium Geologiczno – Inżynierskiego.

Opracowany dodatek do  dokumentacji pozwolił uszczegółowić wartości parametrów warstw geologiczno-inżynierskich i zaktualizować model budowy geologicznej, dzięki czemu przyjęto najkorzystniejsze rozwiązania projektowe.

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Dokumentacja Hydrogeologiczna drogi wojewódzkiej nr 689

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 

W miesiącu sierpniu realizowaliśmy roboty geologiczne dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. W trakcie prowadzonych prac konieczne było wprowadzenie na całym odcinku drogi czasowej organizacji ruchy aby zabezpieczyć osoby i pojazdy wykonujące badania oraz umożliwić innym użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się po odcinkach drogi, na których wykonywano badania geologiczne.

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych wykonywano 313 otworów geologicznych w przedziale głębokości 5,0 – 20,0 m ppt oraz 54 sondowania CPT-u. Wyniki badań zostaną udokumentowanie i przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Most kolejowy – Przemyśl

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu kolejowego w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II”

Planuje się wykonanie następującego rodzaju prac terenowych:

 1. wiercenia geologiczne:
 • 8 otworów mostowych o gł. 20,0 -24,0 m (łącznie 164,0 mb), razem z wierceniami rdzeniowanymi;
 • 18 otworów pod torowisko o gł. 3,0 -7,0 m (łącznie 87,0 mb);
 • 9 otworów pod trakcję o gł. 6,0 m (łącznie 54,0 mb);
 • 13 otworów dla drogi pod obiektem o gł. 3,5-10,0 m (łącznie 70,5 mb);
 1. wykonanie 43 sondowań statycznych CPT-u (w przypadku braku możliwości wykonania sondowań statycznych do zakładanych głębokości dopuszcza się wykonanie zamiennie sondowań DPH).
 • 12 sondowań CPT-u dla obiektu mostowego o gł. 20,0 – 24,0 m (258,0 mb);
 • 17 sondowań CPT-u pod torowisko o gł. 3,0 – 7,0 m (81,0 mb);
 • 9 sondowań CPT-u pod trakcję o gł. 6,0 m (54,0 mb);
 • 5 sondowań CPT-u dla drogi pod obiektem o gł. 3,5 – 10,0 m (28,0 mb);

Wyniki prac geologicznych opracowane i przedstawione zostaną w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

DW nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary

Jednocześnie uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające Projekty Robót Geologicznych dla dróg wojewódzkich nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i  DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary. Rozpoczęte prace obejmują swym zakresem zarówno wykonanie wierceń w ruchach osłonowy oraz otworów rdzeniowanych.

Otwory badawcze rdzeniowe wykonywane są z zastosowaniem potrójnego aparatu rdzeniowego, w celu uzyskania jak największego uzysku rdzenia. Pobór rdzeni z masywu skalnego odbywa się z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Aparat wiertniczy zapewnia zachowanie struktury przewiercanego gruntu.

Obwodnica m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych, pozwalających na wstępne udokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanej inwestycji, tj. budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Prace terenowe (wiercenia i sondowania elektrooporowe) prowadzone będą nowym śladem dla trzech wariantów przebiegu drogi. Wszystkie warianty zlokalizowane są po stronie południowej i wschodniej miasta Augustów. Na podstawie przeprowadzonych badań, w opracowaniu wynikowym (Studium geologiczno – inżynierskim dla budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16) zawarte zostaną następujące elementy:

 • charakterystyka budowy geologicznej podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • charakterystyka warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych, oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • identyfikacja miejsc występowania osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo,
 • informacje nt. obecności wyrobisk poeksploatacyjnych, obszarów i terenów górniczych,
 • ocenę przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,
 • wskazanie obiektów / rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu robót obejmujących te badania,
 • określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i przywołanie kategorii geotechnicznej obiektów (określonej przez Projektanta w Opinii geotechnicznej),
 • dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze,
 • wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu.

 

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki od km 2+314 do km 8+892

Rozpoczęliśmy prace przy Projekcie Robót Geologicznych dla potrzeb zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski –  Haćki od km 2+314 do km 8+892 (zgodnie z kilometrażem projektowanym)”. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). Planowana długość odcinka ujętego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 6,6 km.  

Założenia projektowe poczynione na etapie sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z 2019 r. uległy skorygowaniu W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatku do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej, poprzedzonego niniejszym projektem robót geologicznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych obejmuje swoim zakresem południowy odcinek projektowanej trasy o długości ok. 6,6 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg dróg bocznych, jak również lokalizacja zbiorników. W przypadku niektórych obiektów inżynierskich, wykonana głębokość rozpoznania  była niewystarczająca do poprawnego zaprojektowania fundamentów.

Dodatkowe badania geologiczne pozwolą uszczegółowić rozpoznanie geologiczne, oraz rozpoznać warunki gruntowo – wodne w szerszym niż dotychczas zakresie.

 Na podstawie przeprowadzonych badań uszczegółowione zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

W okresie od stycznia do płowy kwietnia realizowaliśmy prace związane z opracowaniem kompletu dokumentacji geologicznych dla potrzeb inwestycji związanej z remontem gazociągu DN500 Goleniów-Police. Umowa obejmowało w swym zakresie konieczność opracowania zarówno Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Celem wykonanych robót geologicznych było szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża, na terenie przeznaczonym pod przebudowę i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z właściwym zaprojektowaniem i budową przedmiotowej inwestycji.