Remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

W okresie od stycznia do płowy kwietnia realizowaliśmy prace związane z opracowaniem kompletu dokumentacji geologicznych dla potrzeb inwestycji związanej z remontem gazociągu DN500 Goleniów-Police. Umowa obejmowało w swym zakresie konieczność opracowania zarówno Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Celem wykonanych robót geologicznych było szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża, na terenie przeznaczonym pod przebudowę i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z właściwym zaprojektowaniem i budową przedmiotowej inwestycji.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejny projektem dotyczącego realizacji DW nr 689. Inwestycja znajduje się w gminach: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże oraz Hajnówka, w miastach: Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w powiatach Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w województwie podlaskim. Projekt zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

W ramach projektu planuje się wykonanie łącznie 276 otworów badawczych, w tym:

 • 240 otworów drogowych o głębokości 5,0 m p.p.t.,
 • 28 otworów dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t.
 • 8 otworów dla obiektów mostowych o głębokości 15,0 m p.p.t.

Poza pracami wiertniczymi zakładane są również sondowania dynamiczne DP zamiennie z  udarowo-obrotowymi SLVT oraz sondowania statyczne CPTU.

            Po wykonaniu prac terenowych i badań laboratoryjnych, przeprowadzone zostaną prace kameralne w wyniku, których sporządzona zostanie Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz Dokumentacja hydrogeologiczna.

Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach m. Augustów, Augustów oraz Płaska jako południowo-wschodnia obwodnica m. Augustów.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Obwodnica Pilawy w ciągu DW nr 805

Zakończyliśmy prace nad pierwszym etapem prac dokumentacyjnych dotyczących planowanej budowy drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa, w powiecie garwolińskim. Początek opracowania zlokalizowany jest w km około 16+500 istniejącej drogi, ok. 300 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1311W. Koniec opracowania zlokalizowany jest w km około 21+200 istniejącej drogi, w rejonie węzła drogi ekspresowej S17 „Lipówki”. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 5,45 km.

W tym etapie wykonaliśmy Studium Geologiczno-Inżynierskie dla potrzeb ogólnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych podłoża projektowanej inwestycji, oraz wstępnego określenia przydatności terenu do budowy projektowanych obiektów.

Początkowa faza projektu wymagała również opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej, której podstawowym celem było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla budowa drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa. W kolejnym etapie prac dokumentacyjnych będziemy realizować badania elektrooporowe oraz pełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję.

Łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu

Obwodnice to nie tylko drogi ekspresowe obecnie realizujemy temat łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Celem zamierzonych robót geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, tj. budowę łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Na podstawie przeprowadzonych badań (wiercenia, sondowania dynamiczne i sondowania statyczne CPTU) określone zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona na podstawie projektowanych robót geologicznych dostarczy informacji dotyczących podłoża gruntowego, co w efekcie posłuży do przyjęcia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przez projektanta. Na obecnym etapie prac projektowych, w ramach projektowanej inwestycji rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy (wariant 2, wariant 3 i wariant 4).

DK nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów

Zakończyliśmy prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów” uzyskują decyzje zatwierdzająca w/w dokumentacje w Urzędzie Marszałkowski we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 na docinku Trzebnica – Skoroszów od km ok. 2+900 (m. Trzebnica) do km ok. 13+700 (rejon m. Masłowiec).

Projektowana droga przebiegać będzie praktycznie na całej długości w istniejącym śladzie. Skrzyżowania z istniejącymi drogami zostaną przebudowane jako skrzyżowania zwykłe, albo skanalizowane w formie ronda, albo z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo. Na odcinku od km ok. 9+720 do km ok. 10+370 w miejscowości Jaźwiny zaprojektowano przebieg drogi DK15 w nowym śladzie. Zmiana geometrii drogi w tym miejscu wynika z potrzeby zapewnienia wymaganego promienia łuku poziomego. W wyniku zmiany przebiegu drogi wymagana będzie budowa nowego obiektu mostowego przez rów RN-5 w km projektowanym. 9+964. Korekta przebiegu drogi zaprojektowana została także na początkowym odcinku, w rejonie skrzyżowania ul. Siostry Hilgi Brzoski i ul. Milickiej, z uwagi na jego przebudowę.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 287 otworów badawczych (drogowych oraz pod przepusty i pod obiekty mostowe) o głębokości 3,0 – 20,0  m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1198,5 mb.

DW nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach: Munina, Sobiecin, Koniaczów oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

 Inwestycja została podzielona na trzy zadania: 

 • Zadanie nr 1 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od węzła drogi krajowej nr 94/77  w m. Munina wraz z rozbudową tego węzła, do drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin wraz z budową skrzyżowania z tą drogą oraz budowa mostu na rzece San (km od 0+000 do ok km 1+903).
 • Zadanie nr 2 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów wraz z budową tego skrzyżowania (km od 1+903 do ok km 4+181).
 • Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Szówsko wraz z budową skrzyżowania z tą drogą, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów (km od 0+000 do ok km 2+475 – kilometraż niezależny od zadania 1 i 2).

Badanie gruntu droga S7

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap prace terenowe

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Projektu robót geologicznych rozpoczęto roboty geologiczne dla odcinka projektowanej trasy o długości 12,9 km.

Roboty geologiczne polegają na wykonaniu 623 otworów badawczych, o łącznym metrażu wierceń 5863,5 mb, 176 sondowań dynamicznych DPL lub zamiennie SLVT o łącznym metrażu 737,0 mb, 116 sondowań statycznych CPTU o łącznym metrażu 2108 mb, 7 sondowań statycznyvh DMT o łącznym metrażu 151,0 mb, 20 sondowań dynamicznych DPH o łącznym metrażu 171,0 mb.

            Najbardziej istotnym elementem projektowanej drogi, jest wykonanie dwóch tuneli w technologii wanny szczelnej, o długości około 1,0 km każdy. Odcinki tuneli rozdzielone są głębokim wykopem zaprojektowanym w murach oporowych w postaci ścian szczelinowych. W związku z powyższym, cały ten odcinek podlega kluczowemu rozpoznaniu geologicznemu. Zaprojektowane wiercenia wykonywane są w sposób umożliwiający opróbowanie  profilu próbkami kategorii A w pierwszej klasie jakości, a grunty pobrane do cienkościennych próbników zostaną poddane badaniom w aparacie trójosiowego ściskania. Zaprojektowano, że badania wykonane zostaną ze wstępną konsolidacją, bez odpływu, z pomiarem ciśnienia wody w porach (CU). Określone zostaną parametry wytrzymałościowe:

 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ',
  • efektywna spójność c',
  • Wykres zależności dewiatora naprężeń do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności połowy dewiatora naprężeń (t) do średniego naprężenia efektywnego (s') oraz do średniego naprężenia całkowitego (s),
  • Wykres zależności ciśnienia wody w porach do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności wartości modułu odkształcenia E od odkształceń pionowych (minimalny zakres odkształceń 0.1%-10% ) – skala półlogarytmiczna,
  • Liczbę Poissona ν

 W rejonie tuneli i murów oporowych wykonywane zostaną również, oprócz sondowań CPTu, sondowania dylatometryczne DMT. Ich wykonanie pozwoli na określenie wartości współczynnika parcia bocznego gruntów w stanie in situ i da możliwość jak najlepszego doboru rozwiązań konstrukcyjnych.

Całość robót geologicznych ma zostać wykonana do końca sierpnia 2020 r, a ich efektem będzie opracowanie Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej.