DW nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach: Munina, Sobiecin, Koniaczów oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

 Inwestycja została podzielona na trzy zadania: 

 • Zadanie nr 1 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od węzła drogi krajowej nr 94/77  w m. Munina wraz z rozbudową tego węzła, do drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin wraz z budową skrzyżowania z tą drogą oraz budowa mostu na rzece San (km od 0+000 do ok km 1+903).
 • Zadanie nr 2 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów wraz z budową tego skrzyżowania (km od 1+903 do ok km 4+181).
 • Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Szówsko wraz z budową skrzyżowania z tą drogą, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów (km od 0+000 do ok km 2+475 – kilometraż niezależny od zadania 1 i 2).

Badanie gruntu droga S7

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap prace terenowe

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Projektu robót geologicznych rozpoczęto roboty geologiczne dla odcinka projektowanej trasy o długości 12,9 km.

Roboty geologiczne polegają na wykonaniu 623 otworów badawczych, o łącznym metrażu wierceń 5863,5 mb, 176 sondowań dynamicznych DPL lub zamiennie SLVT o łącznym metrażu 737,0 mb, 116 sondowań statycznych CPTU o łącznym metrażu 2108 mb, 7 sondowań statycznyvh DMT o łącznym metrażu 151,0 mb, 20 sondowań dynamicznych DPH o łącznym metrażu 171,0 mb.

            Najbardziej istotnym elementem projektowanej drogi, jest wykonanie dwóch tuneli w technologii wanny szczelnej, o długości około 1,0 km każdy. Odcinki tuneli rozdzielone są głębokim wykopem zaprojektowanym w murach oporowych w postaci ścian szczelinowych. W związku z powyższym, cały ten odcinek podlega kluczowemu rozpoznaniu geologicznemu. Zaprojektowane wiercenia wykonywane są w sposób umożliwiający opróbowanie  profilu próbkami kategorii A w pierwszej klasie jakości, a grunty pobrane do cienkościennych próbników zostaną poddane badaniom w aparacie trójosiowego ściskania. Zaprojektowano, że badania wykonane zostaną ze wstępną konsolidacją, bez odpływu, z pomiarem ciśnienia wody w porach (CU). Określone zostaną parametry wytrzymałościowe:

 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’,
  • efektywna spójność c’,
  • Wykres zależności dewiatora naprężeń do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności połowy dewiatora naprężeń (t) do średniego naprężenia efektywnego (s’) oraz do średniego naprężenia całkowitego (s),
  • Wykres zależności ciśnienia wody w porach do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności wartości modułu odkształcenia E od odkształceń pionowych (minimalny zakres odkształceń 0.1%-10% ) – skala półlogarytmiczna,
  • Liczbę Poissona ν

 W rejonie tuneli i murów oporowych wykonywane zostaną również, oprócz sondowań CPTu, sondowania dylatometryczne DMT. Ich wykonanie pozwoli na określenie wartości współczynnika parcia bocznego gruntów w stanie in situ i da możliwość jak najlepszego doboru rozwiązań konstrukcyjnych.

Całość robót geologicznych ma zostać wykonana do końca sierpnia 2020 r, a ich efektem będzie opracowanie Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej.

Program inwestycyjny dla EC Zgierz

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego źródła kogeneracyjnego opartego o silniki gazowe uzupełnionego źródłem OZE i kotłem wodnym gazowo-olejowym w Elektrociepłowni Zgierz, położonej w Zgierzu, przy ul. Energetyków. W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych i geologicznych zgodnie z przedstawionymi przez PGE wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Opinię Geotechniczną a następnie Projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją Starosty Zgierskiego.

Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

badanie geologiczne

Roboty geologiczne – obwodnica Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

Z dniem 23.04.2020 r. na obszarze projektowanej obwodnicy odcinek: Morawica- Wola Morawicka ETAP II rozpoczęliśmy roboty geologiczne w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica-Wola Morawicka” w gminie Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

badanie-geotechniczne_resize

Badanie geotechniczne DW nr 878, 877 i 835

Konturując współpracę z Rzeszowskim odziałem firmy PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k. rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych dla trzech zadań na terenie województwa podkarpackiego, obejmują one swym zakresem trzy odcinku dróg o łącznej długości 30 km.:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, od km ok. 63+840 do km ok. 69+735;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;

Bezpośrednim Inwestorem i Zamawiającym jest: Zarząd Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, z siedzibą, przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.

decyzja-zatwierdzajaca-dokumentacje-geologiczna

Decyzja zatwierdzająca Dokumentację Geologiczno-Inżynierską

W miesiącu lutym uzyskaliśmy trzy decyzje zatwierdzające Dokumentacje Geologiczno-Inżynierskie dla dróg krajowych oraz ekspresowych:

 • DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów – Kiełpin od km 334+818,4 do 344+081,5 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi, woj. mazowieckie;
 • DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina, woj. dolnośląskie;
 • DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice, woj. opolskie;
badania-geotechniczne-2020.01

DW nr 805 – obwodnica Pilawy – badania geotechniczne

W styczniu 2020 roku wykonywaliśmy badania dla potrzeb inwestycji,
polegającej na budowie drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa, w województwie mazowieckim.
Projektowana droga stanowić będzie obwodnicę miasta.

W ramach pierwszego etapu badań opracowana została Opinia geotechniczna, oraz Program badań geotechnicznych.
Zaprojektowane badania obejmowały wykonanie 41 otworów badawczych do głębokości 3,0 – 15,0 m
pod projektowaną drogę, obiekty inżynierskie i przepusty.
Na podstawie wykonanych wierceń opracowane zostało Studium geologiczno-inżynierskie,
zawierające wstępną ocenę warunków geologiczno-inżynierskich podłoża projektowanej drogi.
Wykonany został także projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji.

W drugim etapie wykonana zostanie dokumentacja geologiczno-inżynierska, poprzedzona projektem robót geologciznych,
dokumentacja hydrogeologiczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego.

badanie gruntu

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice od km ok. 56+429.60 do km ok. 62+628.83

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 6,2 km i obejmował również obiekty inżynierskie – mostowe i przepusty. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Projekt robót geologicznych, zatwierdzony następnie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

zalacznik nr 7,5

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap Projekt robót geologicznych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.

Dnia 18 listopada 2019 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Projekt Robót Geologicznych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej nr 7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Projekt robót geologicznych obejmował swoim zakresem odcinek projektowanej trasy o długości 12,9 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja i rodzaj projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg drogi głównej i dróg serwisowych, łączników, jak również  lokalizacja i głębokość ścian oporowych oraz zbiorników. Zmianie uległa także niweleta drogi głównej. Dokonano m. in. korekty ukształtowania osi drogi w obrębie łuku poziomego, polegającej na dostosowaniu jej geometrii do wymagań obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, korekty przejazdów poprzecznych oraz przebiegu dróg równoległych, obsługujących teren przyległy. Przedmiotem inwestycji jest również budowa nowych przepustów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej, dla której również zaprojektowano wykonanie rozpoznania w nowych lokalizacjach.

Początek trasy przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie. W kolejnych odcinkach droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka. Na końcu opracowania zaplanowano węzeł NS, znajdujący się na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7.

Analiza ryzyka związana z poborem wód podziemnych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.