Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Dokumentacja Hydrogeologiczna drogi wojewódzkiej nr 689

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 

W miesiącu sierpniu realizowaliśmy roboty geologiczne dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. W trakcie prowadzonych prac konieczne było wprowadzenie na całym odcinku drogi czasowej organizacji ruchy aby zabezpieczyć osoby i pojazdy wykonujące badania oraz umożliwić innym użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się po odcinkach drogi, na których wykonywano badania geologiczne.

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych wykonywano 313 otworów geologicznych w przedziale głębokości 5,0 – 20,0 m ppt oraz 54 sondowania CPT-u. Wyniki badań zostaną udokumentowanie i przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Most kolejowy – Przemyśl

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu kolejowego w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II”

Planuje się wykonanie następującego rodzaju prac terenowych:

 1. wiercenia geologiczne:
 • 8 otworów mostowych o gł. 20,0 -24,0 m (łącznie 164,0 mb), razem z wierceniami rdzeniowanymi;
 • 18 otworów pod torowisko o gł. 3,0 -7,0 m (łącznie 87,0 mb);
 • 9 otworów pod trakcję o gł. 6,0 m (łącznie 54,0 mb);
 • 13 otworów dla drogi pod obiektem o gł. 3,5-10,0 m (łącznie 70,5 mb);
 1. wykonanie 43 sondowań statycznych CPT-u (w przypadku braku możliwości wykonania sondowań statycznych do zakładanych głębokości dopuszcza się wykonanie zamiennie sondowań DPH).
 • 12 sondowań CPT-u dla obiektu mostowego o gł. 20,0 – 24,0 m (258,0 mb);
 • 17 sondowań CPT-u pod torowisko o gł. 3,0 – 7,0 m (81,0 mb);
 • 9 sondowań CPT-u pod trakcję o gł. 6,0 m (54,0 mb);
 • 5 sondowań CPT-u dla drogi pod obiektem o gł. 3,5 – 10,0 m (28,0 mb);

Wyniki prac geologicznych opracowane i przedstawione zostaną w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

DW nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary

Jednocześnie uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające Projekty Robót Geologicznych dla dróg wojewódzkich nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i  DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary. Rozpoczęte prace obejmują swym zakresem zarówno wykonanie wierceń w ruchach osłonowy oraz otworów rdzeniowanych.

Otwory badawcze rdzeniowe wykonywane są z zastosowaniem potrójnego aparatu rdzeniowego, w celu uzyskania jak największego uzysku rdzenia. Pobór rdzeni z masywu skalnego odbywa się z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Aparat wiertniczy zapewnia zachowanie struktury przewiercanego gruntu.

Obwodnica m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych, pozwalających na wstępne udokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanej inwestycji, tj. budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Prace terenowe (wiercenia i sondowania elektrooporowe) prowadzone będą nowym śladem dla trzech wariantów przebiegu drogi. Wszystkie warianty zlokalizowane są po stronie południowej i wschodniej miasta Augustów. Na podstawie przeprowadzonych badań, w opracowaniu wynikowym (Studium geologiczno – inżynierskim dla budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16) zawarte zostaną następujące elementy:

 • charakterystyka budowy geologicznej podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • charakterystyka warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych, oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • identyfikacja miejsc występowania osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo,
 • informacje nt. obecności wyrobisk poeksploatacyjnych, obszarów i terenów górniczych,
 • ocenę przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,
 • wskazanie obiektów / rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu robót obejmujących te badania,
 • określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i przywołanie kategorii geotechnicznej obiektów (określonej przez Projektanta w Opinii geotechnicznej),
 • dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze,
 • wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu.

 

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki od km 2+314 do km 8+892

Rozpoczęliśmy prace przy Projekcie Robót Geologicznych dla potrzeb zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski –  Haćki od km 2+314 do km 8+892 (zgodnie z kilometrażem projektowanym)”. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). Planowana długość odcinka ujętego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 6,6 km.  

Założenia projektowe poczynione na etapie sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z 2019 r. uległy skorygowaniu W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatku do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej, poprzedzonego niniejszym projektem robót geologicznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych obejmuje swoim zakresem południowy odcinek projektowanej trasy o długości ok. 6,6 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg dróg bocznych, jak również lokalizacja zbiorników. W przypadku niektórych obiektów inżynierskich, wykonana głębokość rozpoznania  była niewystarczająca do poprawnego zaprojektowania fundamentów.

Dodatkowe badania geologiczne pozwolą uszczegółowić rozpoznanie geologiczne, oraz rozpoznać warunki gruntowo – wodne w szerszym niż dotychczas zakresie.

 Na podstawie przeprowadzonych badań uszczegółowione zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

W okresie od stycznia do płowy kwietnia realizowaliśmy prace związane z opracowaniem kompletu dokumentacji geologicznych dla potrzeb inwestycji związanej z remontem gazociągu DN500 Goleniów-Police. Umowa obejmowało w swym zakresie konieczność opracowania zarówno Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Celem wykonanych robót geologicznych było szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża, na terenie przeznaczonym pod przebudowę i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z właściwym zaprojektowaniem i budową przedmiotowej inwestycji.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejny projektem dotyczącego realizacji DW nr 689. Inwestycja znajduje się w gminach: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże oraz Hajnówka, w miastach: Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w powiatach Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w województwie podlaskim. Projekt zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

W ramach projektu planuje się wykonanie łącznie 276 otworów badawczych, w tym:

 • 240 otworów drogowych o głębokości 5,0 m p.p.t.,
 • 28 otworów dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t.
 • 8 otworów dla obiektów mostowych o głębokości 15,0 m p.p.t.

Poza pracami wiertniczymi zakładane są również sondowania dynamiczne DP zamiennie z  udarowo-obrotowymi SLVT oraz sondowania statyczne CPTU.

            Po wykonaniu prac terenowych i badań laboratoryjnych, przeprowadzone zostaną prace kameralne w wyniku, których sporządzona zostanie Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz Dokumentacja hydrogeologiczna.

Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach m. Augustów, Augustów oraz Płaska jako południowo-wschodnia obwodnica m. Augustów.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.