Gazociąg – Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki

Zrealizowaliśmy badania geologiczne pod projekt przebudowy gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki. Prace wykonywane były zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Wykonywano wiercenia nierurowane i rurowane w przedziale głębokości 4,0 – 10,0 m ppt oraz otwory rdzeniowane w przedziale głębokości 20,0 – 30,0 m ppt. Prowadzone były również sondowanie CPT-u i DPH oraz DPL.

Z każdego otworu rdzeniowanego, przebadano rdzeń skały litej, pod kątem jej wytrzymałości na ściskanie Rc. Dodatkowo z gruntów czwartorzędowych pobierano próbki kategorii A i przeprowadzono badania w edometrze określając enometryczne moduły ściśliwości. W aparacie bezpośredniego ścinania określano wartości konta tarcia wewnętrznego oraz spójności.

Wyniki prac przedstawiono w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858

Realizujemy prace związane z wykonaniem robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Na odcinku  drogi  wojewódzkiej  nr  858  objętym  rozpoznaniem (od 33+979 km ok. 43+900,00 km m. Biłgoraj) będą realizowane prace:

  • wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wierceń;
  • odwiercenie 199 otworów badawczych o głębokości 3,0 –15,0 m p.p.t.;
  • obserwację pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej;
  • pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych;
  • prace likwidujące wyrobisko;
  • wykonanie 22 sondowań statycznych CPTU.

 

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych na kolejnej inwestycji liniowej w województwie lubelskim na DW nr 842. Badania będą realizowane dla potrzeb rozbudowy istniejącej drogi na odcinku ok. 30 km.  W pierwszym etapie prace obejmują wykonanie wierceń i sondowań dla potrzeb opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Po zakończeniu tego etapu w rejonach gdzie będą występować złożone warunki-gruntowo-wodne zostanie dodatkowo opracowana Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska.

Badania geologiczne na Obwodnicy Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Obwodnica Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla kolejnej inwestycji liniowej „Etap I obwodnicy Nałęczowa”.  Przedmiotowa inwestycja zaczyna się na skrzyżowaniu dróg DW 830    i DW827 na terenie wsi Bochotnica-Kolonia, a kończy skrzyżowaniem z drogami DW826 i DP2540L.

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji geologiczno-Inżynierskiej. Zakres badań obejmuje wykonanie ok. 300 otworów badawczych oraz 80 sondowań CPT-u.

Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647

Przedmiotem opracowania jest budowa obwodnicy miasta Kolno. Projektowana inwestycja rozpoczyna się w istn. km 29+500 na skrzyżowaniu typu rondo z istniejącym przebiegiem DW 647, następnie kieruje się na południowy wschód wzdłuż rowu melioracyjnego, później trasa zmienia kierunek, przecina rzekę Łabna obiektem mostowym, omija farmę fotowoltaiczną od południowej strony i przecina drogę krajową nr 63 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo. Następnie droga przebiega wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej i po ok 900 m skręca w lewo, przechodzi ponownie nad rzeką Łabna i biegnie w kierunku istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 647 z drogą powiatową nr 1861B, gdzie następuje koniec obwodnicy i włączenie w istniejącą drogę DW 647 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo.

Po wykonaniu wstępnej Opinii geotechnicznej dla wariantów przebiegu obwodnicy, Zamawiający zdecydował się na wybór opisanego powyżej. Dla potrzeb jego realizacji wykonano Dokumentację geologiczno-inżynierską i Dokumentację badań podłoża gruntowego. Roboty geologiczne przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych i obejmowały wykonanie: wiercenia geologiczne w kategorii B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

Przedmiotem naszego opracowania jest dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy obwodnicy Ciechanowca. Inwestycja znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec.

Planowana inwestycja ma na celu ominięcia terenu zabudowanego, po północno-wschodniej stronie miasta. Projektowana droga będzie miała początek na skrzyżowaniu DW 690 z ulicą Podlaską w km około 22+650 a koniec na skrzyżowaniu DW 690 z DW 694 w km około 18+982. Oba skrzyżowania będą skrzyżowaniami typu rondo. Planowana droga będzie spełniania parametry jak dla drogi klasy min. G i nośności 115 kN. Szacowana łączna długość drogi wynosi około 10,0 – 12,0 km. Wzdłuż projektowanej drogi, w terenie zabudowanym powstaną zatoki autobusowe oraz chodniki jedno lub dwustronne. Ponadto projektuje się budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody oraz przebudowę lub budowę miejsc dostępu do drogi publicznej;

Dla rozpoznania budowy geologicznej w rejonie przedmiotowego obszaru, w kwietniu 2018 r, wykonana została „Dokumentacja geologiczno – inżynierska z rozpoznania podłoża gruntowego dla zadania ”Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”. W opracowanej obecnie Dokumentacji badań podłoża gruntowego wykorzystano wszystkie archiwalne otwory badawcze oraz sondowania dynamicznego DPH. Dokumentacje opracowano zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem badań geotechnicznych. Zakres prac obejmowały wykonanie wierceń geologiczne w kategorii B oraz sondowań statycznych CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geotechnicznych, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, w ramach DBPG wykonano 287 otworów badawczych, w tym 168 otworów drogowych o głębokości 3,0 – 12 m p.p.t., 86 otworów badawczych dla ciągu pieszo-rowerowego, o głębokości 3,0 – 9,0 m p.p.t., 9 otwory dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t., 6 otworów dla obiektu mostowego o głębokości 15,0 – 22,5 m p.p.t., 2 otwory dla słupów energetycznych, o głębokości 6,0 p.p.t., oraz 16 otworów dla sieci gazowej, o głębokości 4,0 – 7,0 m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1433,5 mb.  W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów, w rejonie projektowanej inwestycji, wykonano w ramach DBPG: 23 sondowania statyczne CPTU o głębokości 5,10 – 21,10 m

Na podstawie przeprowadzonych prac określono warunki gruntowo-wodne zarówno dla korpusu drogi głównej jaki i dla ciągu pieszo-rowerowego i obiektów inżynierskich. Wyznaczono strefy występowania prostych, złożonych i skomplikowanych warunków w odniesieniu do kilometraża inwestycji.

Określenie warunków hydrogeologicznych obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK nr 9

Realizujemy kolejny etap robót geologicznych w ramach zatwierdzonego Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenia – budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9

W ramach realizacji zadania wykonywane jest 57 hydrogeologicznych otworów badawczych o głębokości 6,0-15,0 m p.p.t. W 17 z nich, przeprowadzane są pole badania współczynnika filtracji poprzez wykonanie próbnych pompowań lub zalewanie otworów. Piezometry tymczasowe, o średnicy 100 mm,  mają długość od 6,0 do 12,0 m i montowane są w otworach badawczych wykonywanych w rurach osłonowych Ø168mm.

W przypadku wykonywania próbnych pompowań, po zafiltrowaniu otworów, przeprowadzono w nich pompowanie oczyszczające, trwające do czasu uzyskania całkowicie czystej, pozbawionej zawiesiny i klarownej wody. Następnie w otworach przeprowadzone jest pompowanie obserwacyjne, którego wyniki służą do określenia parametrów hydrogeologicznych pierwszego poziomu wodonośnego. Wykonywane jest 2-stopniowe pompowania badawcze, o wydajnościach dostosowanej do konstrukcji otworu oraz wyników pompowania oczyszczającego. W trakcie pompowania obserwacyjnego (w tym również podczas wzniosu zwierciadła, a więc po wyłączeniu pompy) prowadzone są dokładne pomiary głębokości do zwierciadła wody, w odpowiednich odstępach czasowych. W końcowym etapie pompowania obserwacyjnego pobrane zostały próbki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz bakteriologicznej. Badania wody umożliwią ocenę jakości wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia pompowań obserwacyjnych (np. z powodu braku warstwy wodonośnej) wykorzystuje się metodę polegającą na zalewaniu otworu. Woda może być zatłaczana do otworu ze stałą wydajnością przy jednoczesnym pomiarze wysokości słupa wody nad zwierciadłem statycznym lub otwór może być zalany jednorazowo wraz z obserwacją obniżania się zwierciadła wody w czasie.

W dokumentacji hydrogeologicznej zostanie zamieszczona udokumentowana procedura próbnych pompowań/zalewań, która będzie zawierać:

  • opis metody próbnego pompowania, schematu obliczeniowego oraz wykorzystanych wzorów obliczeniowych wraz z uzasadnieniem,
  • opis sposobu zafiltrowania warstwy wodonośnej,
  • wykresy przebiegu pompowania wraz ze stabilizacją zwierciadła wody po jego zakończeniu,
  • wykresy zależności depresji od wydajności w funkcji czasu.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica

Od sierpnia 2022 r. nasza firma realizuje prace związane z tematem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od węzła drogowego z drogą krajową nr 19 „Lublin Szerokie” (km ok. 7+724) do obwodnicy Nałęczowa (km ok. 19+425)”. Wzdłuż projektowanej trasy wykonano jak dotąd 212 otworów badawczych, o łącznym metrażu 654,5 mb, oraz 38 sondowań statycznych CPTU, parametryzujących grunty podłoża budowlanego. Wykonano także badania laboratoryjne gruntów na próbkach kategorii B. W wyniku prac powstanie Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego wraz z Opinią Geotechniczną, zawierające między innymi opis modelu podłoża gruntowego projektowanej inwestycji, parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw gruntów, oraz zalecenia dotyczące prowadzenia robót ziemnych.

W kolejnym etapie opracowany zostanie Projekt Robót Geologicznych, na podstawie którego wykonane zostaną badania w rejonach o stwierdzonych skomplikowanych i złożonych warunkach gruntowo – wodnych, w szczególności w rejonie dolin rzecznych przecinających inwestycję. Wykonane zostaną także dodatkowe otwory, pozwalające precyzyjnie określić zasięg gruntów słabonośnych. W wyniku tych prac powstanie Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska, określająca między innymi warunki geologiczno – inżynierskie, występujące w podłożu inwestycji, oraz parametry fizyko – mechaniczne gruntów podłoża.

Obwodnica Kolna w ciągu DW nr 647

Realizowaliśmy  badania geotechniczne dla potrzeb inwestycji „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647″. Na obecnym etapie prac projektowych rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy, wraz z obiektami mostowymi. W ramach prac wykonano 14 otworów badawczych pod projektowaną drogę i obiekty mostowe, o łącznym metrażu 121,0 mb. Wyniki badań zawarte zostały w Opinii Geotechnicznej. Przeprowadzone wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego miało na celu przedstawienie modelu budowy geologicznej, oraz udokumentowanie warunków gruntowo – wodnych, w stopniu umożliwiającym wybór najkorzystniejszego z trzech rozpatrywanych wariantów przebiegu trasy.

BUDOWA MOSTU NA RZECE WIŚLE POMIĘDZY m. ANTONIÓWKA ŚWIERŻOWSKA A m. ŚWIERŻE GÓRNE WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI – Koncepcja Projektowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi w km 0+000,00 – 9+329,71  (woj. mazowieckie, pow. garwoliński – gm. Maciejowice oraz pow. kozienicki – gm.  Kozienice). Jako przebieg inwestycji wybrano wariant I, a całość podzielona została na 3 odcinki, dla których przygotowywane są oddzielne opracowania:

Wariant I, Odcinek 1 (w km 1+598,64 – 3+336,73): Rozpoczyna się skrzyżowaniem z droga powiatową DP 1746W oraz nawiązaniem do odcinka nr 2, następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W klasy technicznej Z. W dalszej części wariantu zaproponowano most przez rzekę Wisłę w rejonie istniejącej przeprawy promowej, między miejscowościami Świerże Górne i Antoniówka Świerżowska w km około 504 rzeki Wisły (wg ISOK). Most w danej lokalizacji ma 896 m długości. Za mostem droga na odcinku pierwszym kończy się w km 3+337 przed skrzyżowaniem z droga powiatową DP1351W oraz nawiązuje do odcinka nr 3. Długość odcinka nr 1 wariantu I wynosi 1,738 km. Na obecnym etapie, rozmieszczenie podpór mostowych oraz długość samego obiektu, rozpatrywana jest w 3 wariantach.

Wariant I, Odcinek 2 (w km 0+000- 1+598,64): Rozpoczyna się nawiązaniem do drogi krajowej nr DK 79 klasy technicznej GP, następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W klasy technicznej Z. W dalszej części odciek się kończy w km 1+599 i nawiązuje do odcinka nr 1. Długość odcinka nr 2 wariantu I wynosi 1,599 km.

Wariant I, Odcinek 3 (w km 3+336,73 – 9+329,71):  Rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1351W. Następnie droga prowadzona jest wzdłuż wałów przeciwpowodziowych na gruntach miejscowości Kobylnica, gdzie nawiązuje się do drogi wojewódzkiej o numerze DW 801 klasy technicznej GP w km 77+700. Długość odcinka nr 3 wariantu I wynosi 5,993 km.

Obecny etap prac obejmował zaprojektowanych robót geologicznych mających na celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, dla poszczególnych odcinków.