Opinia geotechniczna – przebudowa mostu przez Bystrzycę

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA – PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BYSTRZYCĘ W CIĄGU GROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

W 2014 roku nasza firma wykonywała kompleksowe badania podłoża gruntowego na potrzeby przebudowy obiektu mostowego na rzece Bystrzycy. Badania geologiczne obejmowały wiercenia, sondowania dynamiczne, badania laboratoryjne, nadzór geologiczny, oraz udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zgłaszania zamiaru wykonywania badań i zatwierdzania opracowań.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych  i przedstawienie wyników badań w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Następnie, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opracowany został projekt robót geologicznych, umożliwiający wykonanie niezbędnych badań podłoża gruntowego.
W opracowaniu tym zwarto zakres i harmonogram niezbędnych prac służących dokładnemu rozpoznaniu warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Na podstawie w/w opracowania wykonano badania geologiczne, polegające na wierceniach geologiczno – inżynierskich, wykonaniu sondowań dynamicznych gruntów niespoistych (DPL), oraz badań laboratoryjnych gruntów i wody gruntowej. Na podstawie tych badań powstało opracowanie wynikowe – dokumentacja geologiczno – inżynierska.

kolej

Opinie geotechniczne – Modernizacja linii kolejowej nr 91

OPINIE GEOTECHNICZNE DLA POTRZEB ZADANIA „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH NR 91 KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY – MEDYKA I NR 92 PRZEMYŚL – MEDYKA, ODCINEK RZESZÓW – GRANICA PAŃSTWA”

W roku 2014 sporządzaliśmy opinie geotechniczne dla potrzeb modernizacji stacji kolejowych w ramach modernizacji szlaków kolejowych województwa podkarpackiego. Geotechniczne badania podłoża gruntowego polegały na wierceniach geologicznych, pozwalających ustalić miąższość gruntów nasypowych i genezę gruntów rodzimych. W celu określenia parametrów gruntów niespoistych wykonywano sondowania dynamiczne (DPL), a uprzednio pobrane próbki gruntów poddano analizie laboratoryjnej. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ustalić zakres niezbędnych robót ziemnych i właściwe zaprojektowanie warstw podtorza.

obsługa geotechniczna opoczno

Obsługa geotechniczna dla potrzeb rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie

W lipcu 2013 roku wykonaliśmy wiercenia geologiczne, które posłuży do opracowania dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Po rozpoczęciu prac budowlanych prowadziliśmy obsługę geotechniczną i nadzór nad pracami ziemnymi. Zakres zlecenia obejmował odbiór wykopu fundamentowego, określenie wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną (DPL) oraz lekką płytą dynamiczną, odwiercenie mało średnicowych otworów geologicznych celem potwierdzenia modelu budowy geologicznej przedstawianego w opinii geotechnicznej.

opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna i Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego

Otwarcie Trasy Górnej stanowiącej nowy odcinek DK nr 1 przebiegającej przez południową część miasta Łódź, przyczyniło się do rozwoju terenów sąsiadujących z nowo wybudowaną drogą. Na terenie nieczynnego już Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” prowadziliśmy prac geologiczne mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej działki, ustalenie nośności warstwy gruntów antropogenicznych i okonturowania zasięgu ich występowania. W zawiązku z poprzemysłowym charterem obszaru objętego badaniami geologicznymi pobieraliśmy próbki gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych pod kątem obecności metali ciężkich i substancji ropopochodnych. Wyniki naszych prac posłużyły do wyboru metody posadowienia fundamentów oraz obliczeń konstrukcyjnych projektowanego salonu sprzedaży samochodów osobowych.

praca-dla-geologa

Praca dla geologa

Poszukujemy pracowników na dwa stanowiska:

Stanowisko I – Asystent geologa.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe geologiczne
  • Prawo jazdy kategorii B

Stanowisko II – geolog dokumentujący.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe geologiczne
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Uprawnienia geologiczne kat. VII bądź V

Wszystkie aplikacje prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@geo-mi.pl

wiercenia geologiczne radom

Wiercenia geologiczne dla potrzeb rozpoznania złoża

Wykonywaliśmy odwierty geologiczne na terenie gminy Wolanów w powiecie radomskim dla potrzeb okonturowania zasięgu występowania i głębokości zalegania złoża kopalin pospolitych (żwirownia), odwierciliśmy 8 otworów do średniej głębokości 17,0 m ppt. Wiercenia geologiczne miały na celu określenie profilu budowy geologicznej, pobranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych (analiza granulometryczna) oraz wstępne określenie zasobów złoża.

Dokuemntacja geologiczo-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu hali magazynowej w Konstantynowie Łódzkim

Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego hali produkcyjno-magazynowej w Konstantynowie Łódzki przy ulicy Łąkowej wykonywaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską poprzedzoną opracowaniem projektu robót geologicznych. Zakres prac geologicznych obejmował wykonanie wierceń geotechnicznych, sondowań dynamicznych oraz badań laboratoryjnych gruntów. Otrzymane wyniki pozwoliły na ustalanie modelu budowy geologicznej, obliczenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów potrzebnych do wykonania prawidłowych obliczeń konstrukcyjnych posadowienia fundamentów