Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach m. Augustów, Augustów oraz Płaska jako południowo-wschodnia obwodnica m. Augustów.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Obwodnica Pilawy w ciągu DW nr 805

Zakończyliśmy prace nad pierwszym etapem prac dokumentacyjnych dotyczących planowanej budowy drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa, w powiecie garwolińskim. Początek opracowania zlokalizowany jest w km około 16+500 istniejącej drogi, ok. 300 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1311W. Koniec opracowania zlokalizowany jest w km około 21+200 istniejącej drogi, w rejonie węzła drogi ekspresowej S17 „Lipówki”. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 5,45 km.

W tym etapie wykonaliśmy Studium Geologiczno-Inżynierskie dla potrzeb ogólnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych podłoża projektowanej inwestycji, oraz wstępnego określenia przydatności terenu do budowy projektowanych obiektów.

Początkowa faza projektu wymagała również opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej, której podstawowym celem było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla budowa drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa. W kolejnym etapie prac dokumentacyjnych będziemy realizować badania elektrooporowe oraz pełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję.

Łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu

Obwodnice to nie tylko drogi ekspresowe obecnie realizujemy temat łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Celem zamierzonych robót geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, tj. budowę łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Na podstawie przeprowadzonych badań (wiercenia, sondowania dynamiczne i sondowania statyczne CPTU) określone zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona na podstawie projektowanych robót geologicznych dostarczy informacji dotyczących podłoża gruntowego, co w efekcie posłuży do przyjęcia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przez projektanta. Na obecnym etapie prac projektowych, w ramach projektowanej inwestycji rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy (wariant 2, wariant 3 i wariant 4).

DK nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów

Zakończyliśmy prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów” uzyskują decyzje zatwierdzająca w/w dokumentacje w Urzędzie Marszałkowski we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 na docinku Trzebnica – Skoroszów od km ok. 2+900 (m. Trzebnica) do km ok. 13+700 (rejon m. Masłowiec).

Projektowana droga przebiegać będzie praktycznie na całej długości w istniejącym śladzie. Skrzyżowania z istniejącymi drogami zostaną przebudowane jako skrzyżowania zwykłe, albo skanalizowane w formie ronda, albo z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo. Na odcinku od km ok. 9+720 do km ok. 10+370 w miejscowości Jaźwiny zaprojektowano przebieg drogi DK15 w nowym śladzie. Zmiana geometrii drogi w tym miejscu wynika z potrzeby zapewnienia wymaganego promienia łuku poziomego. W wyniku zmiany przebiegu drogi wymagana będzie budowa nowego obiektu mostowego przez rów RN-5 w km projektowanym. 9+964. Korekta przebiegu drogi zaprojektowana została także na początkowym odcinku, w rejonie skrzyżowania ul. Siostry Hilgi Brzoski i ul. Milickiej, z uwagi na jego przebudowę.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 287 otworów badawczych (drogowych oraz pod przepusty i pod obiekty mostowe) o głębokości 3,0 – 20,0  m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1198,5 mb.

DW nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach: Munina, Sobiecin, Koniaczów oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

 Inwestycja została podzielona na trzy zadania: 

 • Zadanie nr 1 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od węzła drogi krajowej nr 94/77  w m. Munina wraz z rozbudową tego węzła, do drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin wraz z budową skrzyżowania z tą drogą oraz budowa mostu na rzece San (km od 0+000 do ok km 1+903).
 • Zadanie nr 2 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów wraz z budową tego skrzyżowania (km od 1+903 do ok km 4+181).
 • Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Szówsko wraz z budową skrzyżowania z tą drogą, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów (km od 0+000 do ok km 2+475 – kilometraż niezależny od zadania 1 i 2).

Badanie gruntu droga S7

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap prace terenowe

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Projektu robót geologicznych rozpoczęto roboty geologiczne dla odcinka projektowanej trasy o długości 12,9 km.

Roboty geologiczne polegają na wykonaniu 623 otworów badawczych, o łącznym metrażu wierceń 5863,5 mb, 176 sondowań dynamicznych DPL lub zamiennie SLVT o łącznym metrażu 737,0 mb, 116 sondowań statycznych CPTU o łącznym metrażu 2108 mb, 7 sondowań statycznyvh DMT o łącznym metrażu 151,0 mb, 20 sondowań dynamicznych DPH o łącznym metrażu 171,0 mb.

            Najbardziej istotnym elementem projektowanej drogi, jest wykonanie dwóch tuneli w technologii wanny szczelnej, o długości około 1,0 km każdy. Odcinki tuneli rozdzielone są głębokim wykopem zaprojektowanym w murach oporowych w postaci ścian szczelinowych. W związku z powyższym, cały ten odcinek podlega kluczowemu rozpoznaniu geologicznemu. Zaprojektowane wiercenia wykonywane są w sposób umożliwiający opróbowanie  profilu próbkami kategorii A w pierwszej klasie jakości, a grunty pobrane do cienkościennych próbników zostaną poddane badaniom w aparacie trójosiowego ściskania. Zaprojektowano, że badania wykonane zostaną ze wstępną konsolidacją, bez odpływu, z pomiarem ciśnienia wody w porach (CU). Określone zostaną parametry wytrzymałościowe:

 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’,
  • efektywna spójność c’,
  • Wykres zależności dewiatora naprężeń do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności połowy dewiatora naprężeń (t) do średniego naprężenia efektywnego (s’) oraz do średniego naprężenia całkowitego (s),
  • Wykres zależności ciśnienia wody w porach do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności wartości modułu odkształcenia E od odkształceń pionowych (minimalny zakres odkształceń 0.1%-10% ) – skala półlogarytmiczna,
  • Liczbę Poissona ν

 W rejonie tuneli i murów oporowych wykonywane zostaną również, oprócz sondowań CPTu, sondowania dylatometryczne DMT. Ich wykonanie pozwoli na określenie wartości współczynnika parcia bocznego gruntów w stanie in situ i da możliwość jak najlepszego doboru rozwiązań konstrukcyjnych.

Całość robót geologicznych ma zostać wykonana do końca sierpnia 2020 r, a ich efektem będzie opracowanie Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej.

Program inwestycyjny dla EC Zgierz

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego źródła kogeneracyjnego opartego o silniki gazowe uzupełnionego źródłem OZE i kotłem wodnym gazowo-olejowym w Elektrociepłowni Zgierz, położonej w Zgierzu, przy ul. Energetyków. W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych i geologicznych zgodnie z przedstawionymi przez PGE wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Opinię Geotechniczną a następnie Projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją Starosty Zgierskiego.

Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

badanie gruntu

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice od km ok. 56+429.60 do km ok. 62+628.83

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 6,2 km i obejmował również obiekty inżynierskie – mostowe i przepusty. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Projekt robót geologicznych, zatwierdzony następnie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

zalacznik nr 7,5

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap Projekt robót geologicznych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.

Dnia 18 listopada 2019 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Projekt Robót Geologicznych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej nr 7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Projekt robót geologicznych obejmował swoim zakresem odcinek projektowanej trasy o długości 12,9 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja i rodzaj projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg drogi głównej i dróg serwisowych, łączników, jak również  lokalizacja i głębokość ścian oporowych oraz zbiorników. Zmianie uległa także niweleta drogi głównej. Dokonano m. in. korekty ukształtowania osi drogi w obrębie łuku poziomego, polegającej na dostosowaniu jej geometrii do wymagań obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, korekty przejazdów poprzecznych oraz przebiegu dróg równoległych, obsługujących teren przyległy. Przedmiotem inwestycji jest również budowa nowych przepustów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej, dla której również zaprojektowano wykonanie rozpoznania w nowych lokalizacjach.

Początek trasy przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie. W kolejnych odcinkach droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka. Na końcu opracowania zaplanowano węzeł NS, znajdujący się na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7.

Analiza ryzyka związana z poborem wód podziemnych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.