BADANIE GRUNTU Wykonujemy badania geologiczne towarzyszące pracom projektowym dla
potrzeb budownictwa zarówno obiektów kubaturowych jak i liniowych.
Geologia inżynierska »
INFRASTRUKTURA Wspieramy firmy na każdym etapie realizacji inwestycji.
Od początkowej fazy przedprojektowej po moment budowy i eksploatację obiektu.
Badania gruntu »
ŚRODOWISKO W swojej pracy poruszamy zagadnienia związane z oceną stanu
środowiska gruntowo-wodnego oraz gospodarką wodno-ściekową.
Operaty Wodnoprawne » Hydrogeologia »

Badania gruntu

Badania gruntu należy rozpocząć od  zaprojektowania odpowiedniej ilości prac geologicznych dostosowanych każdorazowo indywidualnie do rodzaju inwestycji. Odwierty geologiczne są podstawowym elementem  przy ustalaniu warunków gruntowo-wodnych oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Badania zanieczyszczenia
gruntu

Badania gruntu i wody przeprowadza się w zakresie odpowiadającemu realizowanej inwestycji.  Przeprowadzane analizy pozwalają sporządzić raport dotyczący stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Geologia dla budownictwa jednorodzinnego

Wykonane badania geologiczne dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego dają nam informacje o nośności gruntu i głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej.  Wiercenia geotechniczne pozwalają na odpowiednie zaprojektowanie fundamentów.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

WSPIERAMY INWESTYCJE

Więcej

Aktualności

Wykonywane przez firmę GEO-MI badania geologiczne i opracowywane w ich efekcie dokumentacje geologiczno-inżynierskie i opinie geotechniczne to nieodłączny element w każdym procesie inwestycyjnym. Odpowiednio wykonane badania gruntu stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania fundamentów obiektów budowlanych.

Mając na uwadze złożoność zagadnień związanych prowadzeniem i wykonywaniem badań gruntów proponujemy Państwu profesjonalną pomoc i kompleksowe usługi geologiczne w następującym zakresie: badania gruntu, odwierty geologiczne, obsługa geotechniczna budów, badania zanieczyszczenia gruntu.

Nasza ofertę kierujemy zarówno do firm projektowych, budowlanych, consultingowych jak i do inwestorów indywidualnych. Aby szczegółowo omówić zakres planowanych prac, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Pomożemy Państwu ustalić zakres robót geologicznych potrzebnych do wykonania zadania geologicznego.

Referencje

referencje
Referencje
referencje