BADANIA GRUNTU

GEO-MI Pracownia geologiczna tworzy zespół składający się geologów, geotechników i hydrogeologów łączących w swojej pracy doświadczenia poszczególnych dziedzin nauki. Dzięki temu oferujemy naszym Klientom szeroki zakres opracowań i usług zakresu badań gruntów.

Oferujemy Państwu:

  • Opracowanie zakresu badania gruntu;
  • Wykonanie prac terenowych (odwierty geologiczne, sondowania);
  • Prace dokumentacyjne (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska)

Prawidłowe projektowanie fundamentów obiektów kubaturowych oraz dobór odpowiedniej konstrukcji dla obiektów liniowych uzależnione jest od poprawnego rozpoznania i udokumentowania warunków gruntowo-wodnych.

Skontaktuj się z nami aby zamówić badanie gruntu odpowiednio dostosowane do rodzaju planowanej inwestycji.

Podstawowym elementem prac terenowych są wiercenia geologiczne, na podstawie których ustalany jest model budowy geologicznej. Poza odwiertami geologicznymi w zależności od rodzaju obiektu wykonuje się dodatkowe badania gruntu, takie jak sondowania dynamiczne (DPL, DPM, DPH i DPSH), sondowania statyczne (CPTu), badania laboratoryjne gruntów i wody gruntowej. Ich ilość jest każdorazowo dostosowywana do każdego zlecenia indywidualnie.

Na podstawie zebranych danych z prac terenowych wykonujemy dokumentacje geologiczne w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu oraz stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych są to: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska. Badania gruntu w każdej dokumentacji przedstawiane są w formie opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera informacje dotyczące budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wnioski i zalecenia dotyczące prowadzenia prac ziemnych i sposobów posadowienia obiektu. W części graficznej przestawione są miejsca, w których wykonywano odwierty geologiczne, układ warstw geologicznych, poziomy wód gruntowych oraz mapy dokumentacyjne.

W celu określenia stanu środowiska gruntowo – wodnego wykonujemy badania gruntów i wód gruntowych. Badania takie wykonywane są między innymi w celu określenia wpływu istniejących obiektów na środowisko (np. stacji paliw) lub zbadania stopnia zanieczyszczenia gruntów na etapie projektowania inwestycji (np. w przypadku terenów poprzemysłowych). W trakcie wykonywania prac wiertniczych pobierane są próbki gruntów i wód gruntowych, przekazywane następnie do laboratorium. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych sporządzamy raport, zawierający informacje o poziomie zanieczyszczeń i wielkości obszaru objętego ewentualnym skażeniem, wraz z zaleceniami odnośnie rekultywacji gruntów.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi wynikami badań geologicznych, zamieszczanymi w opracowywanych przez nas opiniach geotechnicznych.

Badania gruntu
Badania gruntu