BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

Wykonujemy badania gruntu oraz ekspertyzy geologiczne pod kątem oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. Zazwyczaj badania zanieczyszczenia gruntu przeprowadza się na w celu ustalenia zawartości metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych.

Ocenę stanu geochemicznego środowiska wykonuje się:

  • dla inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo – wodne w trakcie eksploatacji obiektu (np. stacje paliw);
  • dla określenia wpływu istniejącej infrastruktury na środowisko gruntowo-wodne;
  • przed rozpoczęciem prac budowlanych celem oceny aktualnego stanu środowiska gruntowo-wodnego;
  • przed podjęciem decyzji o kupnie nieruchomości położonej na terenach poprzemysłowych;
  • przy prowadzeniu rekultywacji gruntów.

Badania zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych prowadzone są w dwóch etapach:

W etapie pierwszym uzgadniamy z klientem ilość i zakres badań gruntu. W pierwszej kolejności z obszaru objętego pracami geologicznymi pobieramy próbki przewidziane
do badań laboratoryjnych, zazwyczaj z dwóch interwałów głębokości: 1,5 m p.p.t
i 3,5 m p.p.t. Próbki pobierane są do odpowiednich pojemników, w sposób eliminujący możliwość ich wtórnego zanieczyszczenia. Uzyskane w ten sposób grunty przekazywane są do akredytowanego laboratorium.

W drugim etapie sporządzamy raport środowiskowy z przeprowadzonych prac, w oparciu
o wyniki badań geologicznych i laboratoryjnych. Badania stopnia zanieczyszczenia gruntu pozwalają określić:

  • obszar objęty ewentualnym skażeniem;
  • poziom zanieczyszczenia zdegradowanego gruntu;
  • sposób rekultywacji gruntu.

Ilość i skład związków chemicznych poddanych analizie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Interpretacja analizy laboratoryjnej oraz odwiertów geologicznych wykonywana jest w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359) oraz Rozporządzenie [odnośnik] Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).

Badania laboratoryjne gruntu i wód gruntowych wykonywane są w akredytowanym laboratorium.

Koszt wykonania badania zanieczyszczenia gruntu ustalany wykonania takiej dokumentacji ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości związków chemicznych przewidzianych do analizy oraz ilości pobieranych próbek gruntów i wody gruntowej. Informacje dotyczące cen naszych usług geologicznych można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie ofertowe na nasz adres e-mail.

badania-zanieczyszczenia-1
badania zanieczyszczenia gruntu