Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym odcinkiem DW nr 878 dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W pierwszym etapie wykonaliśmy wstępne rozpoznanie geologiczne polegające na wykonaniu wierceń w przedziale głębokości 7,0 – 16,5 m ppt. Badania gruntów wykazały iż podłoże gruntowe charakteryzują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Inwestycja przecina dolinę rzeczną oraz jest częściowo zlokalizowana w obrębie obszaru zagrożonego podtopieniami. Dodatkowo w podłożu występują grunty słabonośne – grunty organiczne oraz osady spoiste w stanie miękkoplastycznym.

W dolinie rzecznej oraz na obszarach potencjalnie zagrożonych podtopieniami przyjęto skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Na obszarach poza doliną rzeczną, gdzie w podłożu zalegają grunty słabonośne, przyjęto złożone warunki gruntowo-wodne. Wyniki prac przedstawiono w Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Kolejnym etapem jest wykonanie Projektu Robót Geologicznych dla potrzeb uszczegółowienia warunków gruntowo-wodnych pod w/w inwestycję. Projektuje się wykonanie kolejnych wierceń i sondowań CPT-u. Dodatkowo z gruntów słabonośny przewiduje się  wykonanie badań wytrzymałościowych gruntów, oznaczenie modułu ściśliwości M0, M, współczynnika konsolidacji cv oraz oznaczenia wytrzymałości w aparacie trójosiowego ściskania metodą CD.

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Dokumentacja Hydrogeologiczna drogi wojewódzkiej nr 689

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 

W miesiącu sierpniu realizowaliśmy roboty geologiczne dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. W trakcie prowadzonych prac konieczne było wprowadzenie na całym odcinku drogi czasowej organizacji ruchy aby zabezpieczyć osoby i pojazdy wykonujące badania oraz umożliwić innym użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się po odcinkach drogi, na których wykonywano badania geologiczne.

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych wykonywano 313 otworów geologicznych w przedziale głębokości 5,0 – 20,0 m ppt oraz 54 sondowania CPT-u. Wyniki badań zostaną udokumentowanie i przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

DW nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary

Jednocześnie uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające Projekty Robót Geologicznych dla dróg wojewódzkich nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i  DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary. Rozpoczęte prace obejmują swym zakresem zarówno wykonanie wierceń w ruchach osłonowy oraz otworów rdzeniowanych.

Otwory badawcze rdzeniowe wykonywane są z zastosowaniem potrójnego aparatu rdzeniowego, w celu uzyskania jak największego uzysku rdzenia. Pobór rdzeni z masywu skalnego odbywa się z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Aparat wiertniczy zapewnia zachowanie struktury przewiercanego gruntu.

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki od km 2+314 do km 8+892

Rozpoczęliśmy prace przy Projekcie Robót Geologicznych dla potrzeb zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski –  Haćki od km 2+314 do km 8+892 (zgodnie z kilometrażem projektowanym)”. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). Planowana długość odcinka ujętego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 6,6 km.  

Założenia projektowe poczynione na etapie sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z 2019 r. uległy skorygowaniu W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatku do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej, poprzedzonego niniejszym projektem robót geologicznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych obejmuje swoim zakresem południowy odcinek projektowanej trasy o długości ok. 6,6 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg dróg bocznych, jak również lokalizacja zbiorników. W przypadku niektórych obiektów inżynierskich, wykonana głębokość rozpoznania  była niewystarczająca do poprawnego zaprojektowania fundamentów.

Dodatkowe badania geologiczne pozwolą uszczegółowić rozpoznanie geologiczne, oraz rozpoznać warunki gruntowo – wodne w szerszym niż dotychczas zakresie.

 Na podstawie przeprowadzonych badań uszczegółowione zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.

Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach m. Augustów, Augustów oraz Płaska jako południowo-wschodnia obwodnica m. Augustów.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Obwodnica Pilawy w ciągu DW nr 805

Zakończyliśmy prace nad pierwszym etapem prac dokumentacyjnych dotyczących planowanej budowy drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa, w powiecie garwolińskim. Początek opracowania zlokalizowany jest w km około 16+500 istniejącej drogi, ok. 300 m przed skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1311W. Koniec opracowania zlokalizowany jest w km około 21+200 istniejącej drogi, w rejonie węzła drogi ekspresowej S17 „Lipówki”. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 5,45 km.

W tym etapie wykonaliśmy Studium Geologiczno-Inżynierskie dla potrzeb ogólnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych podłoża projektowanej inwestycji, oraz wstępnego określenia przydatności terenu do budowy projektowanych obiektów.

Początkowa faza projektu wymagała również opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej, której podstawowym celem było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla budowa drogi wojewódzkiej nr 805 na terenie gminy Pilawa. W kolejnym etapie prac dokumentacyjnych będziemy realizować badania elektrooporowe oraz pełne rozpoznanie geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję.

Łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu

Obwodnice to nie tylko drogi ekspresowe obecnie realizujemy temat łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Celem zamierzonych robót geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, tj. budowę łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Na podstawie przeprowadzonych badań (wiercenia, sondowania dynamiczne i sondowania statyczne CPTU) określone zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona na podstawie projektowanych robót geologicznych dostarczy informacji dotyczących podłoża gruntowego, co w efekcie posłuży do przyjęcia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przez projektanta. Na obecnym etapie prac projektowych, w ramach projektowanej inwestycji rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy (wariant 2, wariant 3 i wariant 4).

DK nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów

Zakończyliśmy prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów” uzyskują decyzje zatwierdzająca w/w dokumentacje w Urzędzie Marszałkowski we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 na docinku Trzebnica – Skoroszów od km ok. 2+900 (m. Trzebnica) do km ok. 13+700 (rejon m. Masłowiec).

Projektowana droga przebiegać będzie praktycznie na całej długości w istniejącym śladzie. Skrzyżowania z istniejącymi drogami zostaną przebudowane jako skrzyżowania zwykłe, albo skanalizowane w formie ronda, albo z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo. Na odcinku od km ok. 9+720 do km ok. 10+370 w miejscowości Jaźwiny zaprojektowano przebieg drogi DK15 w nowym śladzie. Zmiana geometrii drogi w tym miejscu wynika z potrzeby zapewnienia wymaganego promienia łuku poziomego. W wyniku zmiany przebiegu drogi wymagana będzie budowa nowego obiektu mostowego przez rów RN-5 w km projektowanym. 9+964. Korekta przebiegu drogi zaprojektowana została także na początkowym odcinku, w rejonie skrzyżowania ul. Siostry Hilgi Brzoski i ul. Milickiej, z uwagi na jego przebudowę.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 287 otworów badawczych (drogowych oraz pod przepusty i pod obiekty mostowe) o głębokości 3,0 – 20,0  m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1198,5 mb.

DW nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec

Uzyskaliśmy decyzje zatwierdzająca Projekt Robót Geologicznych dla zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach: Munina, Sobiecin, Koniaczów oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko.

 Inwestycja została podzielona na trzy zadania: 

 • Zadanie nr 1 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od węzła drogi krajowej nr 94/77  w m. Munina wraz z rozbudową tego węzła, do drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin wraz z budową skrzyżowania z tą drogą oraz budowa mostu na rzece San (km od 0+000 do ok km 1+903).
 • Zadanie nr 2 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 od drogi powiatowej nr 1719R w m. Sobiecin, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów wraz z budową tego skrzyżowania (km od 1+903 do ok km 4+181).
 • Zadanie nr 3 obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 870 w m. Szówsko wraz z budową skrzyżowania z tą drogą, do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w m. Koniaczów (km od 0+000 do ok km 2+475 – kilometraż niezależny od zadania 1 i 2).