Gazociąg – Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki

Zrealizowaliśmy badania geologiczne pod projekt przebudowy gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa – Huta Stolzle – Zakłady Chemiczne Rudniki. Prace wykonywane były zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Wykonywano wiercenia nierurowane i rurowane w przedziale głębokości 4,0 – 10,0 m ppt oraz otwory rdzeniowane w przedziale głębokości 20,0 – 30,0 m ppt. Prowadzone były również sondowanie CPT-u i DPH oraz DPL.

Z każdego otworu rdzeniowanego, przebadano rdzeń skały litej, pod kątem jej wytrzymałości na ściskanie Rc. Dodatkowo z gruntów czwartorzędowych pobierano próbki kategorii A i przeprowadzono badania w edometrze określając enometryczne moduły ściśliwości. W aparacie bezpośredniego ścinania określano wartości konta tarcia wewnętrznego oraz spójności.

Wyniki prac przedstawiono w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

 

Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

Przedmiotem naszego opracowania jest dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy obwodnicy Ciechanowca. Inwestycja znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec.

Planowana inwestycja ma na celu ominięcia terenu zabudowanego, po północno-wschodniej stronie miasta. Projektowana droga będzie miała początek na skrzyżowaniu DW 690 z ulicą Podlaską w km około 22+650 a koniec na skrzyżowaniu DW 690 z DW 694 w km około 18+982. Oba skrzyżowania będą skrzyżowaniami typu rondo. Planowana droga będzie spełniania parametry jak dla drogi klasy min. G i nośności 115 kN. Szacowana łączna długość drogi wynosi około 10,0 – 12,0 km. Wzdłuż projektowanej drogi, w terenie zabudowanym powstaną zatoki autobusowe oraz chodniki jedno lub dwustronne. Ponadto projektuje się budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody oraz przebudowę lub budowę miejsc dostępu do drogi publicznej;

Dla rozpoznania budowy geologicznej w rejonie przedmiotowego obszaru, w kwietniu 2018 r, wykonana została „Dokumentacja geologiczno – inżynierska z rozpoznania podłoża gruntowego dla zadania ”Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”. W opracowanej obecnie Dokumentacji badań podłoża gruntowego wykorzystano wszystkie archiwalne otwory badawcze oraz sondowania dynamicznego DPH. Dokumentacje opracowano zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem badań geotechnicznych. Zakres prac obejmowały wykonanie wierceń geologiczne w kategorii B oraz sondowań statycznych CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geotechnicznych, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, w ramach DBPG wykonano 287 otworów badawczych, w tym 168 otworów drogowych o głębokości 3,0 – 12 m p.p.t., 86 otworów badawczych dla ciągu pieszo-rowerowego, o głębokości 3,0 – 9,0 m p.p.t., 9 otwory dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t., 6 otworów dla obiektu mostowego o głębokości 15,0 – 22,5 m p.p.t., 2 otwory dla słupów energetycznych, o głębokości 6,0 p.p.t., oraz 16 otworów dla sieci gazowej, o głębokości 4,0 – 7,0 m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1433,5 mb.  W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów, w rejonie projektowanej inwestycji, wykonano w ramach DBPG: 23 sondowania statyczne CPTU o głębokości 5,10 – 21,10 m

Na podstawie przeprowadzonych prac określono warunki gruntowo-wodne zarówno dla korpusu drogi głównej jaki i dla ciągu pieszo-rowerowego i obiektów inżynierskich. Wyznaczono strefy występowania prostych, złożonych i skomplikowanych warunków w odniesieniu do kilometraża inwestycji.

BUDOWA MOSTU NA RZECE WIŚLE POMIĘDZY m. ANTONIÓWKA ŚWIERŻOWSKA A m. ŚWIERŻE GÓRNE WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI – Koncepcja Projektowa

Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi w km 0+000,00 – 9+329,71  (woj. mazowieckie, pow. garwoliński – gm. Maciejowice oraz pow. kozienicki – gm.  Kozienice). Jako przebieg inwestycji wybrano wariant I, a całość podzielona została na 3 odcinki, dla których przygotowywane są oddzielne opracowania:

Wariant I, Odcinek 1 (w km 1+598,64 – 3+336,73): Rozpoczyna się skrzyżowaniem z droga powiatową DP 1746W oraz nawiązaniem do odcinka nr 2, następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W klasy technicznej Z. W dalszej części wariantu zaproponowano most przez rzekę Wisłę w rejonie istniejącej przeprawy promowej, między miejscowościami Świerże Górne i Antoniówka Świerżowska w km około 504 rzeki Wisły (wg ISOK). Most w danej lokalizacji ma 896 m długości. Za mostem droga na odcinku pierwszym kończy się w km 3+337 przed skrzyżowaniem z droga powiatową DP1351W oraz nawiązuje do odcinka nr 3. Długość odcinka nr 1 wariantu I wynosi 1,738 km. Na obecnym etapie, rozmieszczenie podpór mostowych oraz długość samego obiektu, rozpatrywana jest w 3 wariantach.

Wariant I, Odcinek 2 (w km 0+000- 1+598,64): Rozpoczyna się nawiązaniem do drogi krajowej nr DK 79 klasy technicznej GP, następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W klasy technicznej Z. W dalszej części odciek się kończy w km 1+599 i nawiązuje do odcinka nr 1. Długość odcinka nr 2 wariantu I wynosi 1,599 km.

Wariant I, Odcinek 3 (w km 3+336,73 – 9+329,71):  Rozpoczyna się skrzyżowaniem z drogą powiatową DP1351W. Następnie droga prowadzona jest wzdłuż wałów przeciwpowodziowych na gruntach miejscowości Kobylnica, gdzie nawiązuje się do drogi wojewódzkiej o numerze DW 801 klasy technicznej GP w km 77+700. Długość odcinka nr 3 wariantu I wynosi 5,993 km.

Obecny etap prac obejmował zaprojektowanych robót geologicznych mających na celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, dla poszczególnych odcinków.

Budowa Obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

Rozpoczęliśmy realizację badań geologicznych dla inwestycji: Budowa Obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46. Niniejsze opracowanie obejmuje cztery warianty przebiegu drogi krajowej nr 46, które zostały wybrane  w ramach opracowania dokumentacji projektowej STEŚ – R etapu I.

Celem opracowania jest wykonanie badań geotechnicznych, pozwalających na wstępne udokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanej inwestycji

Na podstawie przeprowadzonych badań, w opracowaniu wynikowym (Studium geologiczno – inżynierskim dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej   nr 46) zawarte zostaną następujące elementy:

 • charakterystyka budowy geologicznej podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • charakterystyka warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • identyfikacja miejsc występowania osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo,
 • informacje nt. obecności wyrobisk poeksploatacyjnych, obszarów i terenów górniczych,
 • orientacyjne wskazanie miejsc (złóż kruszyw, i innych źródeł np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie i huty) pozyskania materiałów do budowy nasypów drogowych i materiałów do wykonania podbudów nawierzchni,
 • ocenę przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,
 • wskazanie obiektów/rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu robót obejmujących te badania,
 • określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i przywołanie kategorii geotechnicznej obiektów (określonej przez Projektanta w Opinii geotechnicznej),
 • dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze,
 • wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu,

Wynikowe Studium geologiczno-inżynierskie będzie stanowić podstawę do ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla każdego wariantu lokalizacji inwestycji oraz wskazania najkorzystniejszego z przeanalizowanych.

 

Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew – Dokumentacja Hydrogeologiczna

Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew – Dokumentacja Hydrogeologiczna

Podstawowym celem prac badawczych i dokumentacyjnych, zdefiniowanym w projekcie robót geologicznych, było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 na terenie gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, w powiecie warszawskim zachodnim.

W ramach robót geologicznych wykonano 6 badawczych otworów hydrogeologiczne o łącznym metrażu 69,0 m. Badawcze otwory hydrogeologiczne wykonano systemem udarowo-okrętnym bez użycia płuczki wiertniczej urządzeniem typu H25SG. Wiercenia prowadzono wyłącznie łyżką wiertniczą pod rury osłonowe Ø 168 mm, a w przypadku nawiercenia warstwy wodonośnej szlamówką. Wiercenie w kolumnie rur osłonowych umożliwiło postęp wiercenia oraz zapobieżenie obsypywania się ścian otworu. Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworów, rury osłonowe Ø 168 mm zostały usunięte z otworu. W otworach zabudowano kolumnę filtrową o średnicy ø 88,0 mm (DN 80/88 mm), wykonaną z rur PVC. Wokół filtra wykonano obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej.

Przeprowadzono również kartowanie hydrogeologiczne obejmowało pomiary głębokości zalegania zwierciadła wody w indywidualnych studniach kopanych oraz przeprowadzenie wywiadu z użytkownikami studni na temat sposobu użytkowania studni, wielkości i celu poboru wody, sezonowych wahań zwierciadła. Zinwentaryzowano również potencjalne ogniska zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego – stacje paliw, zakłady produkcyjno-przemysłowe itp.

Wykonana Dokumentacja Hydrogeologiczna zawiera rozpoznanie budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych (w szczególności pierwszego poziomu wodonośnego), kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, kierunków przepływu wód podziemnych, prędkość przepływu wód podziemnych, wielkości sezonowych zmian położenia zwierciadła wód, ocenę jakości wód i ich właściwości fizyczno-chemicznych.

 

 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym odcinkiem DW nr 878 dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W pierwszym etapie wykonaliśmy wstępne rozpoznanie geologiczne polegające na wykonaniu wierceń w przedziale głębokości 7,0 – 16,5 m ppt. Badania gruntów wykazały iż podłoże gruntowe charakteryzują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Inwestycja przecina dolinę rzeczną oraz jest częściowo zlokalizowana w obrębie obszaru zagrożonego podtopieniami. Dodatkowo w podłożu występują grunty słabonośne – grunty organiczne oraz osady spoiste w stanie miękkoplastycznym.

W dolinie rzecznej oraz na obszarach potencjalnie zagrożonych podtopieniami przyjęto skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Na obszarach poza doliną rzeczną, gdzie w podłożu zalegają grunty słabonośne, przyjęto złożone warunki gruntowo-wodne. Wyniki prac przedstawiono w Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Kolejnym etapem jest wykonanie Projektu Robót Geologicznych dla potrzeb uszczegółowienia warunków gruntowo-wodnych pod w/w inwestycję. Projektuje się wykonanie kolejnych wierceń i sondowań CPT-u. Dodatkowo z gruntów słabonośny przewiduje się  wykonanie badań wytrzymałościowych gruntów, oznaczenie modułu ściśliwości M0, M, współczynnika konsolidacji cv oraz oznaczenia wytrzymałości w aparacie trójosiowego ściskania metodą CD.

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Dokumentacja Hydrogeologiczna drogi wojewódzkiej nr 689

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 

W miesiącu sierpniu realizowaliśmy roboty geologiczne dla projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka. W trakcie prowadzonych prac konieczne było wprowadzenie na całym odcinku drogi czasowej organizacji ruchy aby zabezpieczyć osoby i pojazdy wykonujące badania oraz umożliwić innym użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się po odcinkach drogi, na których wykonywano badania geologiczne.

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych wykonywano 313 otworów geologicznych w przedziale głębokości 5,0 – 20,0 m ppt oraz 54 sondowania CPT-u. Wyniki badań zostaną udokumentowanie i przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

DW nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary

Jednocześnie uzyskaliśmy decyzje zatwierdzające Projekty Robót Geologicznych dla dróg wojewódzkich nr 835 na odc. Szklary – Bachórz i  DW nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary. Rozpoczęte prace obejmują swym zakresem zarówno wykonanie wierceń w ruchach osłonowy oraz otworów rdzeniowanych.

Otwory badawcze rdzeniowe wykonywane są z zastosowaniem potrójnego aparatu rdzeniowego, w celu uzyskania jak największego uzysku rdzenia. Pobór rdzeni z masywu skalnego odbywa się z zastosowaniem płuczki wiertniczej. Aparat wiertniczy zapewnia zachowanie struktury przewiercanego gruntu.

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki od km 2+314 do km 8+892

Rozpoczęliśmy prace przy Projekcie Robót Geologicznych dla potrzeb zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski –  Haćki od km 2+314 do km 8+892 (zgodnie z kilometrażem projektowanym)”. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). Planowana długość odcinka ujętego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 6,6 km.  

Założenia projektowe poczynione na etapie sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z 2019 r. uległy skorygowaniu W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatku do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej, poprzedzonego niniejszym projektem robót geologicznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych obejmuje swoim zakresem południowy odcinek projektowanej trasy o długości ok. 6,6 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg dróg bocznych, jak również lokalizacja zbiorników. W przypadku niektórych obiektów inżynierskich, wykonana głębokość rozpoznania  była niewystarczająca do poprawnego zaprojektowania fundamentów.

Dodatkowe badania geologiczne pozwolą uszczegółowić rozpoznanie geologiczne, oraz rozpoznać warunki gruntowo – wodne w szerszym niż dotychczas zakresie.

 Na podstawie przeprowadzonych badań uszczegółowione zostaną:

 • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
 • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
 • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
 • rejony występowania gruntów słabonośnych,
 • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
 • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.