Badanie gruntu droga S7

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap prace terenowe

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Projektu robót geologicznych rozpoczęto roboty geologiczne dla odcinka projektowanej trasy o długości 12,9 km.

Roboty geologiczne polegają na wykonaniu 623 otworów badawczych, o łącznym metrażu wierceń 5863,5 mb, 176 sondowań dynamicznych DPL lub zamiennie SLVT o łącznym metrażu 737,0 mb, 116 sondowań statycznych CPTU o łącznym metrażu 2108 mb, 7 sondowań statycznyvh DMT o łącznym metrażu 151,0 mb, 20 sondowań dynamicznych DPH o łącznym metrażu 171,0 mb.

            Najbardziej istotnym elementem projektowanej drogi, jest wykonanie dwóch tuneli w technologii wanny szczelnej, o długości około 1,0 km każdy. Odcinki tuneli rozdzielone są głębokim wykopem zaprojektowanym w murach oporowych w postaci ścian szczelinowych. W związku z powyższym, cały ten odcinek podlega kluczowemu rozpoznaniu geologicznemu. Zaprojektowane wiercenia wykonywane są w sposób umożliwiający opróbowanie  profilu próbkami kategorii A w pierwszej klasie jakości, a grunty pobrane do cienkościennych próbników zostaną poddane badaniom w aparacie trójosiowego ściskania. Zaprojektowano, że badania wykonane zostaną ze wstępną konsolidacją, bez odpływu, z pomiarem ciśnienia wody w porach (CU). Określone zostaną parametry wytrzymałościowe:

 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’,
  • efektywna spójność c’,
  • Wykres zależności dewiatora naprężeń do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności połowy dewiatora naprężeń (t) do średniego naprężenia efektywnego (s’) oraz do średniego naprężenia całkowitego (s),
  • Wykres zależności ciśnienia wody w porach do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności wartości modułu odkształcenia E od odkształceń pionowych (minimalny zakres odkształceń 0.1%-10% ) – skala półlogarytmiczna,
  • Liczbę Poissona ν

 W rejonie tuneli i murów oporowych wykonywane zostaną również, oprócz sondowań CPTu, sondowania dylatometryczne DMT. Ich wykonanie pozwoli na określenie wartości współczynnika parcia bocznego gruntów w stanie in situ i da możliwość jak najlepszego doboru rozwiązań konstrukcyjnych.

Całość robót geologicznych ma zostać wykonana do końca sierpnia 2020 r, a ich efektem będzie opracowanie Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej.

Program inwestycyjny dla EC Zgierz

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego źródła kogeneracyjnego opartego o silniki gazowe uzupełnionego źródłem OZE i kotłem wodnym gazowo-olejowym w Elektrociepłowni Zgierz, położonej w Zgierzu, przy ul. Energetyków. W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych i geologicznych zgodnie z przedstawionymi przez PGE wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Opinię Geotechniczną a następnie Projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją Starosty Zgierskiego.

Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

badanie gruntu

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – Pakosławice od km ok. 56+429.60 do km ok. 62+628.83

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 6,2 km i obejmował również obiekty inżynierskie – mostowe i przepusty. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Projekt robót geologicznych, zatwierdzony następnie w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B, sondowania dynamiczne DPL, DPH i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.

zalacznik nr 7,5

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap Projekt robót geologicznych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.

Dnia 18 listopada 2019 złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Projekt Robót Geologicznych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej nr 7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Projekt robót geologicznych obejmował swoim zakresem odcinek projektowanej trasy o długości 12,9 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja i rodzaj projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg drogi głównej i dróg serwisowych, łączników, jak również  lokalizacja i głębokość ścian oporowych oraz zbiorników. Zmianie uległa także niweleta drogi głównej. Dokonano m. in. korekty ukształtowania osi drogi w obrębie łuku poziomego, polegającej na dostosowaniu jej geometrii do wymagań obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, korekty przejazdów poprzecznych oraz przebiegu dróg równoległych, obsługujących teren przyległy. Przedmiotem inwestycji jest również budowa nowych przepustów i urządzeń infrastruktury towarzyszącej, dla której również zaprojektowano wykonanie rozpoznania w nowych lokalizacjach.

Początek trasy przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie za węzłem Kolejowa droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie. W kolejnych odcinkach droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka. Na końcu opracowania zaplanowano węzeł NS, znajdujący się na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7.

Analiza ryzyka związana z poborem wód podziemnych

Opracowaliśmy analizę ryzyka dla ujęcia wody związanego z poborem wód podziemnych z ujęć „Ciosnowska” i „Proboszczewice” w Zgierzu obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody”. Niniejsza analiza ryzyka będzie podstawą do określenia zasadności ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej dla ujęć wody „Ciosnowska” pobierającego wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz górnokredowych, a także dla ujęcia „Proboszczewice” pobierającego wody podziemne z utworów górnokredowych.

praca-dla-geologa

Praca dla geologa

Poszukujemy pracowników na dwa stanowiska:

Stanowisko I – Asystent geologa.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe geologiczne
 • Prawo jazdy kategorii B

Stanowisko II – geolog dokumentujący.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe geologiczne
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Uprawnienia geologiczne kat. VII bądź V

Wszystkie aplikacje prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej: biuro@geo-mi.pl