GEOLOGIA INŻYNIERSKA - GEOTECHNIKA

Geologia inżynierska zajmuje się rozpoznawaniem podłoża gruntowego i skalnego, pobieraniem prób oraz badaniami właściwości gruntów in situ (w miejscu ich występowania) wykonując wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne i statyczne. Ponadto obejmuje zagadnienia związane z  projektowaniem obiektów budowlanych.

Wykonujemy badania geologiczne podłoża gruntowego, oraz opracowujemy dokumentacje wynikowe określające:

 • warunki gruntowo-wodne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne;
 • geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • przydatność gruntów na potrzeby budowy;
 • propozycje rozwiązań przy posadowieniu pośrednim;
 • oceny stateczności skarp i zboczy.

Badania terenowe obejmują:

 • wiercenia badawcze systemem świdrów ślimakowych;
 • sondowania dynamiczne i statyczne gruntów;
 • pobór próbek gruntów i wody gruntowej do badań laboratoryjnych.

Uzyskane w trakcie badań informacje wykorzystywane są przy obliczeniach konstrukcyjnych, co umożliwia np. dobór odpowiednich parametrów fundamentów. Dokładne rozpoznanie budowy geologicznej pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów i problemów przy wykonywaniu prac fundamentowych w trakcie trwania budowy. To właśnie odpowiednio dostosowane do warunków geologicznych konstrukcje budynków zapewniają ich stateczność i bezpieczną eksploatację.

Analizując stopień skomplikowania warunków gruntowowodnych oraz rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego ustalamy jego kategorię geotechniczną. Bierzemy przy tym pod uwagę możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, oddziaływania tego obiektu na podłoże, oraz czynniki zewnętrze mające wpływ na projektowany obiekt budowlany.

W ramach prac geologicznych wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych;
 • dokumentacje geologiczno – inżynierskie;
 • opinie geotechniczne;
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego;
 • oceny warunków gruntowo – wodnych;
 • sprawozdania z badań geologicznych;
 • ekspertyzy geotechniczne.

W zależności od stwierdzonych w trakcie wierceń warunków gruntowowodnych oraz kategorii geotechnicznej obiektu sporządzamy dla Państwa odpowiednie opracowanie wynikowe.

Opinie geotechniczne wykonywane są dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej oraz drugiej przy prostych warunkach gruntowowodnych.

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie sporządzane są przy złożonych warunkach gruntowo-wodnych dla obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej.

Na całość opracowania geologicznego składają się:

 • projekt zakresu badań geologicznych;
 • prace terenowe (odwierty geotechniczne, sondowania);
 • prace dokumentacyjne.

Podczas wykonywania badań terenowych dostarczamy naszym Klientom na bieżąco informacji o postępie prac i materiały wstępne (karty otworów,  mapy dokumentacyjne) Propozycje zmian (konieczność wykonania dodatkowych badań, dokonanie korekty lokalizacji otworów badawczych, itp.) są na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Klientem.

 Prace dokumentacyjne obejmują:

 • graficzne przedstawienie wyników wierceń geotechnicznych;
 • opis oceny warunków gruntowo-wodnych;
 • wnioski i zalecenia przy pracach projektowych i budowlanych.

Wykonywane przez nas opracowania zawierają:

 • charakterystykę projektowanej inwestycji;
 • opis przeprowadzonych prac;
 • opis odnotowanych warunków gruntowo – wodnych;
 • wnioski i zalecenia odnośnie posadowienia projektowanych obiektów;
 • uwagi dotyczące wzmacniania podłoża, odwadniania wykopów, itp.;
 • mapy dokumentacyjne;
 • tabelę parametrów geotechnicznych;
 • profile i przekroje geotechniczne obrazujące budowę geologiczną.

W zależności od rodzaju przeprowadzonych badań w opracowaniach zamieszczamy także:

 • karty i wykresy sondowań gruntu;
 • mapy tematyczne;
 • wyniki badań laboratoryjnych gruntu wraz z ich interpretacją;
 • ocenę stateczności skarp, itp.

Udzielamy informacji w zakresie dalszego postępowania administracyjnego:

 • przedłożenia opracowania do odpowiedniego urzędu,
 • przygotowania wniosków o zatwierdzenie projektów i dokumentacji;
 • przygotowania zgłoszeń projektów robót geologicznych.

Wykonywane opracowania z zakresu geologii inżynierskiej są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596)Rozporządzenie [odnośnik] Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

Koszt wykonania dokumentacji geologicznej ustalany jest dla każdego zlecenia indywidualnie. Informacje dotyczące cen naszych usług geologicznych można uzyskać telefonicznie lub wysyłając zapytanie ofertowe na nasz adres e-mail.

geologia inżynierska
geologia inżynierska