GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Geo­lo­gia zło­żowa to dzie­dzina obejmująca  poszu­ki­wa­nie, bada­nie, roz­po­zna­wa­nie, doku­men­to­wa­nie i udostęp­nia­nie złóż surow­ców mine­ral­nych. Zapewniamy sprawne prowadzenie robót geologicznych i procedury urzędowej począwszy od etapu pozwolenia na poszukiwanie złoża, poprzez roboty wiertnicze i dokumentowanie złoża kopaliny, aż do uzyskania koncesji na eksploatację. W ramach geologii złożowej wykonujemy odwierty geologiczne, sporządzamy niezbędne dokumenty, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa geologiczno – górniczego (projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczna złoża kopaliny / dla złóż kopalin pospolitych), prowadzimy nadzór podczas prac terenowych. Nasza pracownia oferuje prowadzenie prac i robót geologicznych dla potrzeb poszukiwania i rozpoznawania przede wszystkim złóż piasków i żwirów, ale także innych kopalin pospolitych.

Ofe­ru­jemy Pań­stwu:

  • wyko­ny­wa­nie pro­jek­tów robót geo­lo­gicz­nych złóż oraz doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nych złóż;
  • doku­men­to­wa­nie wier­ceń geologicznych;
  • dozór i kie­ro­wa­nie robo­tami geo­logicznymi.

Ofertę kierujemy do inwestorów poszukujących złóż kopalin pospolitych.

geologia-zlozowa
geologia złożowa