OPERATY WODNOPRAWNE

Pracownia Geologiczna GEO-MI wykonuje opracowania z zakresu ochrony środowiska, jakimi są operaty wodnoprawne. 

Operat wodnoprawny jest dokumentem, na podstawie którego uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne. Zawiera on szczegółowy opis rozwiązań technicznych i wpływ obiektu na środowisko, oraz wytyczne dotyczące korzystania z wód. W operacie wodnoprawnym zawarte są także niezbędne obliczenia, pozwalające precyzyjnie określić ilość odprowadzanej lub pobieranej wody, uwzględniając przy tym parametry i przepustowość instalacji i urządzeń wodnych oraz odbiorników wód. Na podstawie operatu wodnoprawnego ustala się prawny zakres obowiązków podmiotów korzystających z urządzeń wodnych, konserwacji tych urządzeń, oczyszczania wody, itp..

Przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego wykorzystywane są:

 • dokumenty archiwalne (dotychczasowe pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, wyniki badań wód),
 • dane techniczne urządzeń wodnych,
 • dane uzyskane na podstawie wykonanych pomiarów, badań i wizji terenowej (parametry zlewni, urządzeń wodnych, itp.).

Oferujemy przygotowanie operatu wodnoprawnego na potrzeby:

 • myjni samochodowych;
 • stacji paliw;
 • odprowadzania ścieków opadowych i bytowych;
 • odwodnienia  dróg, parkingów, terenów przemysłowych;
 • odprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska;
 • budownictwa hydrotechnicznego, melioracyjnego i komunalnego;
 • oczyszczalni ścieków;
 • stawów;
 • pomostów;
 • ujęcia wody powierzchniowej i podziemnej (wraz dokumentacją hydrogeologiczną);

Szczegółowy zakres operatu wodnoprawnego tj. opis tekstowy, załączniki graficzne do wniosku o pozwolenie wodnoprawne zależą od rodzaju inwestycji – projektowanych urządzeń wodnych oraz planowanego korzystania z wód. Podstawą prawną wykonania każdego pracowania jest Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z póź. zm.).

operaty wodno prawne studnia
oczyszczalnia