Określenie warunków hydrogeologicznych obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DK nr 9

Realizujemy kolejny etap robót geologicznych w ramach zatwierdzonego Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenia – budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9

W ramach realizacji zadania wykonywane jest 57 hydrogeologicznych otworów badawczych o głębokości 6,0-15,0 m p.p.t. W 17 z nich, przeprowadzane są pole badania współczynnika filtracji poprzez wykonanie próbnych pompowań lub zalewanie otworów. Piezometry tymczasowe, o średnicy 100 mm,  mają długość od 6,0 do 12,0 m i montowane są w otworach badawczych wykonywanych w rurach osłonowych Ø168mm.

W przypadku wykonywania próbnych pompowań, po zafiltrowaniu otworów, przeprowadzono w nich pompowanie oczyszczające, trwające do czasu uzyskania całkowicie czystej, pozbawionej zawiesiny i klarownej wody. Następnie w otworach przeprowadzone jest pompowanie obserwacyjne, którego wyniki służą do określenia parametrów hydrogeologicznych pierwszego poziomu wodonośnego. Wykonywane jest 2-stopniowe pompowania badawcze, o wydajnościach dostosowanej do konstrukcji otworu oraz wyników pompowania oczyszczającego. W trakcie pompowania obserwacyjnego (w tym również podczas wzniosu zwierciadła, a więc po wyłączeniu pompy) prowadzone są dokładne pomiary głębokości do zwierciadła wody, w odpowiednich odstępach czasowych. W końcowym etapie pompowania obserwacyjnego pobrane zostały próbki wody do analizy fizyko-chemicznej oraz bakteriologicznej. Badania wody umożliwią ocenę jakości wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia pompowań obserwacyjnych (np. z powodu braku warstwy wodonośnej) wykorzystuje się metodę polegającą na zalewaniu otworu. Woda może być zatłaczana do otworu ze stałą wydajnością przy jednoczesnym pomiarze wysokości słupa wody nad zwierciadłem statycznym lub otwór może być zalany jednorazowo wraz z obserwacją obniżania się zwierciadła wody w czasie.

W dokumentacji hydrogeologicznej zostanie zamieszczona udokumentowana procedura próbnych pompowań/zalewań, która będzie zawierać:

  • opis metody próbnego pompowania, schematu obliczeniowego oraz wykorzystanych wzorów obliczeniowych wraz z uzasadnieniem,
  • opis sposobu zafiltrowania warstwy wodonośnej,
  • wykresy przebiegu pompowania wraz ze stabilizacją zwierciadła wody po jego zakończeniu,
  • wykresy zależności depresji od wydajności w funkcji czasu.