Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

Przedmiotem naszego opracowania jest dokumentacja badań podłoża gruntowego dla budowy obwodnicy Ciechanowca. Inwestycja znajduje się w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec.

Planowana inwestycja ma na celu ominięcia terenu zabudowanego, po północno-wschodniej stronie miasta. Projektowana droga będzie miała początek na skrzyżowaniu DW 690 z ulicą Podlaską w km około 22+650 a koniec na skrzyżowaniu DW 690 z DW 694 w km około 18+982. Oba skrzyżowania będą skrzyżowaniami typu rondo. Planowana droga będzie spełniania parametry jak dla drogi klasy min. G i nośności 115 kN. Szacowana łączna długość drogi wynosi około 10,0 – 12,0 km. Wzdłuż projektowanej drogi, w terenie zabudowanym powstaną zatoki autobusowe oraz chodniki jedno lub dwustronne. Ponadto projektuje się budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody oraz przebudowę lub budowę miejsc dostępu do drogi publicznej;

Dla rozpoznania budowy geologicznej w rejonie przedmiotowego obszaru, w kwietniu 2018 r, wykonana została „Dokumentacja geologiczno – inżynierska z rozpoznania podłoża gruntowego dla zadania ”Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”. W opracowanej obecnie Dokumentacji badań podłoża gruntowego wykorzystano wszystkie archiwalne otwory badawcze oraz sondowania dynamicznego DPH. Dokumentacje opracowano zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem badań geotechnicznych. Zakres prac obejmowały wykonanie wierceń geologiczne w kategorii B oraz sondowań statycznych CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geotechnicznych, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, w ramach DBPG wykonano 287 otworów badawczych, w tym 168 otworów drogowych o głębokości 3,0 – 12 m p.p.t., 86 otworów badawczych dla ciągu pieszo-rowerowego, o głębokości 3,0 – 9,0 m p.p.t., 9 otwory dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t., 6 otworów dla obiektu mostowego o głębokości 15,0 – 22,5 m p.p.t., 2 otwory dla słupów energetycznych, o głębokości 6,0 p.p.t., oraz 16 otworów dla sieci gazowej, o głębokości 4,0 – 7,0 m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1433,5 mb.  W celu określenia parametrów fizyko-mechanicznych gruntów, w rejonie projektowanej inwestycji, wykonano w ramach DBPG: 23 sondowania statyczne CPTU o głębokości 5,10 – 21,10 m

Na podstawie przeprowadzonych prac określono warunki gruntowo-wodne zarówno dla korpusu drogi głównej jaki i dla ciągu pieszo-rowerowego i obiektów inżynierskich. Wyznaczono strefy występowania prostych, złożonych i skomplikowanych warunków w odniesieniu do kilometraża inwestycji.