Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647

Przedmiotem opracowania jest budowa obwodnicy miasta Kolno. Projektowana inwestycja rozpoczyna się w istn. km 29+500 na skrzyżowaniu typu rondo z istniejącym przebiegiem DW 647, następnie kieruje się na południowy wschód wzdłuż rowu melioracyjnego, później trasa zmienia kierunek, przecina rzekę Łabna obiektem mostowym, omija farmę fotowoltaiczną od południowej strony i przecina drogę krajową nr 63 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo. Następnie droga przebiega wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej i po ok 900 m skręca w lewo, przechodzi ponownie nad rzeką Łabna i biegnie w kierunku istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 647 z drogą powiatową nr 1861B, gdzie następuje koniec obwodnicy i włączenie w istniejącą drogę DW 647 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo.

Po wykonaniu wstępnej Opinii geotechnicznej dla wariantów przebiegu obwodnicy, Zamawiający zdecydował się na wybór opisanego powyżej. Dla potrzeb jego realizacji wykonano Dokumentację geologiczno-inżynierską i Dokumentację badań podłoża gruntowego. Roboty geologiczne przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych i obejmowały wykonanie: wiercenia geologiczne w kategorii B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.