Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Opracowaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych inwestycji polegającej na budowie obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie augustowskim w gminach m. Augustów, Augustów oraz Płaska jako południowo-wschodnia obwodnica m. Augustów.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.