Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858

Realizujemy prace związane z wykonaniem robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Na odcinku  drogi  wojewódzkiej  nr  858  objętym  rozpoznaniem (od 33+979 km ok. 43+900,00 km m. Biłgoraj) będą realizowane prace:

 • wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wierceń;
 • odwiercenie 199 otworów badawczych o głębokości 3,0 –15,0 m p.p.t.;
 • obserwację pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej;
 • pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych;
 • prace likwidujące wyrobisko;
 • wykonanie 22 sondowań statycznych CPTU.

 

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych na kolejnej inwestycji liniowej w województwie lubelskim na DW nr 842. Badania będą realizowane dla potrzeb rozbudowy istniejącej drogi na odcinku ok. 30 km.  W pierwszym etapie prace obejmują wykonanie wierceń i sondowań dla potrzeb opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego. Po zakończeniu tego etapu w rejonach gdzie będą występować złożone warunki-gruntowo-wodne zostanie dodatkowo opracowana Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska.

Badania geologiczne na Obwodnicy Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Obwodnica Nałęczowa w ciągu DW nr 830

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla kolejnej inwestycji liniowej „Etap I obwodnicy Nałęczowa”.  Przedmiotowa inwestycja zaczyna się na skrzyżowaniu dróg DW 830    i DW827 na terenie wsi Bochotnica-Kolonia, a kończy skrzyżowaniem z drogami DW826 i DP2540L.

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji geologiczno-Inżynierskiej. Zakres badań obejmuje wykonanie ok. 300 otworów badawczych oraz 80 sondowań CPT-u.

Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892

Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892.

Celem wykonanych robót geologicznych było uszczegółowienie rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892,  która przebiegać będzie w granicach gminy Bielsk Podlaski, na terenie powiatu bielskiego, województwa podlaskiego, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem inwestycji.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 178 otworów badawczych drogowych, mostowych, przepustowych, pod zbiorniki oraz pod linie wysokiego napięcia) o głębokości 3,0-19,0  m p.p.t. Łączny metraż wierceń wyniósł 1115,0 mb. Wykonano również 59 sondowań statycznych CPTU o głębokości 3,1- 16,1 m o łącznym metrażu 561,6 m. Przy wybranych otworach przeprowadzono sondowania dynamiczne DPH.

Na wybranych próbkach kat B i C przeprowadzono badania zgodne z zakresem przewidzianym w PRG. Na próbkach kat A pobranych z gruntów organicznych, wykonano badania w edometrze, przy czym ostatni cykl obciążenia trwał 7 dni. Na podstawie badań enometrycznych określono wartości współczynników ściśliwości.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano otwory archiwalne, wraz z wykonanymi badaniami (sondowaniami dynamicznymi DPL i SLVT, sondowaniami statycznymi CPTU oraz badaniami laboratoryjnymi) wykonanymi dla potrzeb Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, zawierającej również podsumowanie prac z Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  oraz Studium Geologiczno – Inżynierskiego.

Opracowany dodatek do  dokumentacji pozwolił uszczegółowić wartości parametrów warstw geologiczno-inżynierskich i zaktualizować model budowy geologicznej, dzięki czemu przyjęto najkorzystniejsze rozwiązania projektowe.

Most kolejowy – Przemyśl

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu kolejowego w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II”

Planuje się wykonanie następującego rodzaju prac terenowych:

 1. wiercenia geologiczne:
 • 8 otworów mostowych o gł. 20,0 -24,0 m (łącznie 164,0 mb), razem z wierceniami rdzeniowanymi;
 • 18 otworów pod torowisko o gł. 3,0 -7,0 m (łącznie 87,0 mb);
 • 9 otworów pod trakcję o gł. 6,0 m (łącznie 54,0 mb);
 • 13 otworów dla drogi pod obiektem o gł. 3,5-10,0 m (łącznie 70,5 mb);
 1. wykonanie 43 sondowań statycznych CPT-u (w przypadku braku możliwości wykonania sondowań statycznych do zakładanych głębokości dopuszcza się wykonanie zamiennie sondowań DPH).
 • 12 sondowań CPT-u dla obiektu mostowego o gł. 20,0 – 24,0 m (258,0 mb);
 • 17 sondowań CPT-u pod torowisko o gł. 3,0 – 7,0 m (81,0 mb);
 • 9 sondowań CPT-u pod trakcję o gł. 6,0 m (54,0 mb);
 • 5 sondowań CPT-u dla drogi pod obiektem o gł. 3,5 – 10,0 m (28,0 mb);

Wyniki prac geologicznych opracowane i przedstawione zostaną w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

W okresie od stycznia do płowy kwietnia realizowaliśmy prace związane z opracowaniem kompletu dokumentacji geologicznych dla potrzeb inwestycji związanej z remontem gazociągu DN500 Goleniów-Police. Umowa obejmowało w swym zakresie konieczność opracowania zarówno Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Celem wykonanych robót geologicznych było szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża, na terenie przeznaczonym pod przebudowę i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z właściwym zaprojektowaniem i budową przedmiotowej inwestycji.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

badanie geologiczne

Roboty geologiczne – obwodnica Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

Z dniem 23.04.2020 r. na obszarze projektowanej obwodnicy odcinek: Morawica- Wola Morawicka ETAP II rozpoczęliśmy roboty geologiczne w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica-Wola Morawicka” w gminie Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.