Most kolejowy – Przemyśl

Rozpoczęliśmy realizacje badań geologicznych dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu kolejowego w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – Etap II”

Planuje się wykonanie następującego rodzaju prac terenowych:

  1. wiercenia geologiczne:
  • 8 otworów mostowych o gł. 20,0 -24,0 m (łącznie 164,0 mb), razem z wierceniami rdzeniowanymi;
  • 18 otworów pod torowisko o gł. 3,0 -7,0 m (łącznie 87,0 mb);
  • 9 otworów pod trakcję o gł. 6,0 m (łącznie 54,0 mb);
  • 13 otworów dla drogi pod obiektem o gł. 3,5-10,0 m (łącznie 70,5 mb);
  1. wykonanie 43 sondowań statycznych CPT-u (w przypadku braku możliwości wykonania sondowań statycznych do zakładanych głębokości dopuszcza się wykonanie zamiennie sondowań DPH).
  • 12 sondowań CPT-u dla obiektu mostowego o gł. 20,0 – 24,0 m (258,0 mb);
  • 17 sondowań CPT-u pod torowisko o gł. 3,0 – 7,0 m (81,0 mb);
  • 9 sondowań CPT-u pod trakcję o gł. 6,0 m (54,0 mb);
  • 5 sondowań CPT-u dla drogi pod obiektem o gł. 3,5 – 10,0 m (28,0 mb);

Wyniki prac geologicznych opracowane i przedstawione zostaną w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej

W okresie od stycznia do płowy kwietnia realizowaliśmy prace związane z opracowaniem kompletu dokumentacji geologicznych dla potrzeb inwestycji związanej z remontem gazociągu DN500 Goleniów-Police. Umowa obejmowało w swym zakresie konieczność opracowania zarówno Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej.

Celem wykonanych robót geologicznych było szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych podłoża, na terenie przeznaczonym pod przebudowę i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z właściwym zaprojektowaniem i budową przedmiotowej inwestycji.

DW nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego zadania, w którym inwestorem jest PZDW w Rzeszowie dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765, na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

Oba zadania stanowią jeden odcinek drogi podzielony na dwa tematy inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na przedmiotowym odcinku ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych dla terenów Gminy Ropczyce i Ostrów. Droga stanowi połączenie miejscowości Ropczyce z miejscowością Ostrów.

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

badanie geologiczne

Roboty geologiczne – obwodnica Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

Z dniem 23.04.2020 r. na obszarze projektowanej obwodnicy odcinek: Morawica- Wola Morawicka ETAP II rozpoczęliśmy roboty geologiczne w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 odcinek: Morawica-Wola Morawicka” w gminie Morawica, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wydanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.