Budowa Obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

Rozpoczęliśmy realizację badań geologicznych dla inwestycji: Budowa Obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46. Niniejsze opracowanie obejmuje cztery warianty przebiegu drogi krajowej nr 46, które zostały wybrane  w ramach opracowania dokumentacji projektowej STEŚ – R etapu I.

Celem opracowania jest wykonanie badań geotechnicznych, pozwalających na wstępne udokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanej inwestycji

Na podstawie przeprowadzonych badań, w opracowaniu wynikowym (Studium geologiczno – inżynierskim dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej   nr 46) zawarte zostaną następujące elementy:

  • charakterystyka budowy geologicznej podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
  • charakterystyka warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
  • identyfikacja miejsc występowania osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo,
  • informacje nt. obecności wyrobisk poeksploatacyjnych, obszarów i terenów górniczych,
  • orientacyjne wskazanie miejsc (złóż kruszyw, i innych źródeł np. kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie i huty) pozyskania materiałów do budowy nasypów drogowych i materiałów do wykonania podbudów nawierzchni,
  • ocenę przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,
  • wskazanie obiektów/rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu robót obejmujących te badania,
  • określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i przywołanie kategorii geotechnicznej obiektów (określonej przez Projektanta w Opinii geotechnicznej),
  • dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze,
  • wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu,

Wynikowe Studium geologiczno-inżynierskie będzie stanowić podstawę do ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich dla każdego wariantu lokalizacji inwestycji oraz wskazania najkorzystniejszego z przeanalizowanych.