Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew – Dokumentacja Hydrogeologiczna

Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew – Dokumentacja Hydrogeologiczna

Podstawowym celem prac badawczych i dokumentacyjnych, zdefiniowanym w projekcie robót geologicznych, było określenie i udokumentowanie aktualnych warunków hydrogeologicznych dla rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 na terenie gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, w powiecie warszawskim zachodnim.

W ramach robót geologicznych wykonano 6 badawczych otworów hydrogeologiczne o łącznym metrażu 69,0 m. Badawcze otwory hydrogeologiczne wykonano systemem udarowo-okrętnym bez użycia płuczki wiertniczej urządzeniem typu H25SG. Wiercenia prowadzono wyłącznie łyżką wiertniczą pod rury osłonowe Ø 168 mm, a w przypadku nawiercenia warstwy wodonośnej szlamówką. Wiercenie w kolumnie rur osłonowych umożliwiło postęp wiercenia oraz zapobieżenie obsypywania się ścian otworu. Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworów, rury osłonowe Ø 168 mm zostały usunięte z otworu. W otworach zabudowano kolumnę filtrową o średnicy ø 88,0 mm (DN 80/88 mm), wykonaną z rur PVC. Wokół filtra wykonano obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej.

Przeprowadzono również kartowanie hydrogeologiczne obejmowało pomiary głębokości zalegania zwierciadła wody w indywidualnych studniach kopanych oraz przeprowadzenie wywiadu z użytkownikami studni na temat sposobu użytkowania studni, wielkości i celu poboru wody, sezonowych wahań zwierciadła. Zinwentaryzowano również potencjalne ogniska zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego – stacje paliw, zakłady produkcyjno-przemysłowe itp.

Wykonana Dokumentacja Hydrogeologiczna zawiera rozpoznanie budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych (w szczególności pierwszego poziomu wodonośnego), kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, kierunków przepływu wód podziemnych, prędkość przepływu wód podziemnych, wielkości sezonowych zmian położenia zwierciadła wód, ocenę jakości wód i ich właściwości fizyczno-chemicznych.