Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu hali magazynowej w Konstantynowie Łódzkim

Dokuemntacja geologiczo-inżynierska

Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego hali produkcyjno-magazynowej w Konstantynowie Łódzki przy ulicy Łąkowej wykonywaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską poprzedzoną opracowaniem projektu robót geologicznych. Zakres prac geologicznych obejmował wykonanie wierceń geotechnicznych, sondowań dynamicznych oraz badań laboratoryjnych gruntów. Otrzymane wyniki pozwoliły na ustalanie modelu budowy geologicznej, obliczenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów potrzebnych do wykonania prawidłowych obliczeń konstrukcyjnych posadowienia fundamentów