Modernizacja elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy

W pierwszej połowie roku 2017 w miesiącach luty – kwiecień, wykonaliśmy badania geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej wałów Wisły. Prawego wału Wisły na odcinku: od granicy m. st. Warszawy na południu do m. Jabłonna na północy oraz lewego wału Wisły na odcinku od Bramy Czerniakowskiej na południu do granicy m. st. Warszawy na północy. Badania geologiczne realizowano w ramach zadania „Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.

Z uwagi na lokalizację obszaru badań w obrębie tarasów zalewowych Wisły, wykonanie prac terenowych było miejscami utrudnione ze względów technicznych i logistycznych. Jednak dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych prace terenowe przebiegły terminowo. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano blisko 4500 mb wierceń, do maks. głębokości 12,0 m p. p. t. oraz około 900 mb sondowań dynamicznych DPL i statycznych CPT, co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, w szczególności uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych i gruntów organicznych.

Efektem końcowym wykonanych prac polowych, laboratoryjnych oraz dokumentacyjnych było sporządzenie wielodzielnej opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej badanego terenu.