Obwodnica Kolna w ciągu DW nr 647

Realizowaliśmy  badania geotechniczne dla potrzeb inwestycji „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647″. Na obecnym etapie prac projektowych rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy, wraz z obiektami mostowymi. W ramach prac wykonano 14 otworów badawczych pod projektowaną drogę i obiekty mostowe, o łącznym metrażu 121,0 mb. Wyniki badań zawarte zostały w Opinii Geotechnicznej. Przeprowadzone wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego miało na celu przedstawienie modelu budowy geologicznej, oraz udokumentowanie warunków gruntowo – wodnych, w stopniu umożliwiającym wybór najkorzystniejszego z trzech rozpatrywanych wariantów przebiegu trasy.

Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od istn. DK19 do istn. DK66

Przystąpiliśmy do realizacji klejonego zadania na Białostockiego oddziału GGDKiA , przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66, na odcinku długości ok. 5,547 km, od km 2+600 (od istniejącej DK19) do km 5+547 (do istniejącej DK66).

Przedmiotowy odcinek projektowanej drogi przebiegać będzie od skrzyżowania typu rondo (w km ok. 2+600) z istniejącą drogą krajową nr 19 (realizowanego w ramach odrębnego kontraktu S19: Haćki-Bielsk Podlaski z odc. DK66 od węzła Bielsk Podlaski Zachód do istn. DK19) do drogi krajowej nr 66 w km roboczym ok. 5+547.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi krajowej nr 66 jako cześć południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie: bielskim, na terenie gmin: Miasto Bielsk Podlaski i Gmina Bielsk Podlaski.

Dla potrzeb uzupełnienia rozpoznania geologicznego przewiduje się wykonać łącznie 112 otworów badawczych (631,0 mb), w tym:

  • 79 otworów drogowych (dla drogi głównej i dróg dojazdowych) o głębokości 3,0 –12,0 m p.p.t., (347,0 mb);
  • 19 otworów dla obiektów inżynierskich (przepustów i obiektów mostowych) o głębokości 6,0-21,0 m p.p.t. (228,0 mb);
  • 14 otworów dla zbiorników o głębokości 4,0 m p.p.t. (56,0 mb);

Planowane do wykonania są również sondowania statyczne 59 szt. (316,0 mb).

Modernizacja elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy

W pierwszej połowie roku 2017 w miesiącach luty – kwiecień, wykonaliśmy badania geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej wałów Wisły. Prawego wału Wisły na odcinku: od granicy m. st. Warszawy na południu do m. Jabłonna na północy oraz lewego wału Wisły na odcinku od Bramy Czerniakowskiej na południu do granicy m. st. Warszawy na północy. Badania geologiczne realizowano w ramach zadania „Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.

Z uwagi na lokalizację obszaru badań w obrębie tarasów zalewowych Wisły, wykonanie prac terenowych było miejscami utrudnione ze względów technicznych i logistycznych. Jednak dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych prace terenowe przebiegły terminowo. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano blisko 4500 mb wierceń, do maks. głębokości 12,0 m p. p. t. oraz około 900 mb sondowań dynamicznych DPL i statycznych CPT, co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, w szczególności uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych i gruntów organicznych.

Efektem końcowym wykonanych prac polowych, laboratoryjnych oraz dokumentacyjnych było sporządzenie wielodzielnej opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechniczne określające stopień złożoności budowy geologicznej badanego terenu.

Wiercenia geologiczne na LK nr 281

W połowie sierpnia 2016 zakończyliśmy prace geotechniczne dla potrzeb przebudowy Linii Kolejowej nr 281 relacji Żerków – Orzechowo.

Prace wykonywane była na zamkniętym torze nr 1 niemniej jednak wiązało się z to koniecznością pozyskania przez naszą pracownie odpowiednich zgód i zezwoleń ze strony PKP PLK. Prowadzenie badań terenowych było dość problematyczne z uwagi na przebieg LK po wysokich nasypach oraz w głębokim, bo ok 10 m wykopie. Mimo konieczności rozdzielenia prac w czasie, oraz utrudnień związanych z przemieszczaniem sprzętu wiertniczego, udało się bez opóźnień zrealizować prace. W efekcie wykonano ok 50 punktów rozpoznawczych o głębokości od 3,0 m ppt do 9,0 m ppt, ponad 20 sondowań dynamicznych DPL oraz sondowań FVT. Pobrano także próbki gruntu i wykonano badania laboratoryjne.

Z godnie życzeniem zamawiającego efektem prac kameralnych było sporządzenie obszernego i kompleksowego programu prac geotechnicznych oraz opinii geotechnicznej.

wiercenia-geologiczne-trakcja1

Wiercenia geologiczne – pod linię kolejową Łódź Żabieniec – Karolew

W drugiej połowie lipca 2016 wykonaliśmy badania geotechniczne dla potrzeb budowy nowej linii kablowej wraz z traktem światłowodowym relacji SR Karolew – SR Żabieniec w Łodzi na zlecenia PKP Energetyka S.A.

Z racji przebiegu inwestycji przez zamknięte tereny kolejowe, realizacja prac polowych była problematyczna pod względem logistycznym. Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy przeprowadzaniu badań geologicznych dla podobnych inwestycjach na terenach kolejowych prace terenowe przebiegły bez opóźnień i w planowany terminie. Wykonano blisko 80 otworów badawczych do głębokości 3,0 m p. p. t., co umożliwiło prawidłowe rozpoznanie budowy geologicznej obszaru badań, szczególnie uwzględniając występowanie gruntów antropogenicznych.

Efektem wykonanych prac było sporządzenie opinii geotechnicznej, zawierającej niezbędne parametry geotechnicznej dla prawidłowego zaprojektowania niniejszej inwestycji.

Budynek wielorodzinny w Warszawie przy ul. Redutowej

Dla potrzeb projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadzaliśmy badania geologiczne w dwóch etapach mające na celu ustalenie wstępnego modelu budowy geologicznej oraz uszczegółowienie badań geotechnicznych w drugim etapie.

Zakres prac obejmował wykonanie wierceń geologicznych o głębokości od 6,0 m ppt do 14,0 m ppt, pobranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych oraz wykonanie sondowań CPT i CPTU.

Materiału uzyskane z wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych gruntów posłużyły do opracowania opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Wiercenia geologiczna na linii 110kV

W ramach zadania modernizacja linii 110kV Wielopole-Leszczyny, Wielopole-Szczygłowice przeprowadzaliśmy badania gruntu pod przewidziane do wymiany słupy wysokiego napięcia.

Przy obiektach, które będą modernizowane wykonywano wiercenia geologiczne, sondowania dynamiczne, sondowania krzyżakowe oraz pobierano próbki gruntu przeznaczona do badań laboratoryjnych.

wiercenia geologiczne radom

Wiercenia geologiczne dla potrzeb rozpoznania złoża

Wykonywaliśmy odwierty geologiczne na terenie gminy Wolanów w powiecie radomskim dla potrzeb okonturowania zasięgu występowania i głębokości zalegania złoża kopalin pospolitych (żwirownia), odwierciliśmy 8 otworów do średniej głębokości 17,0 m ppt. Wiercenia geologiczne miały na celu określenie profilu budowy geologicznej, pobranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych (analiza granulometryczna) oraz wstępne określenie zasobów złoża.