Opinia geotechniczna i Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego

opinia geotechniczna

Otwarcie Trasy Górnej stanowiącej nowy odcinek DK nr 1 przebiegającej przez południową część miasta Łódź, przyczyniło się do rozwoju terenów sąsiadujących z nowo wybudowaną drogą. Na terenie nieczynnego już Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” prowadziliśmy prac geologiczne mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej działki, ustalenie nośności warstwy gruntów antropogenicznych i okonturowania zasięgu ich występowania. W zawiązku z poprzemysłowym charterem obszaru objętego badaniami geologicznymi pobieraliśmy próbki gruntu i wody gruntowej do badań laboratoryjnych pod kątem obecności metali ciężkich i substancji ropopochodnych. Wyniki naszych prac posłużyły do wyboru metody posadowienia fundamentów oraz obliczeń konstrukcyjnych projektowanego salonu sprzedaży samochodów osobowych.