Wykonanie Studium (SK) (STEŚ-R) (DUŚ) obwodnicy Kolbuszowej

Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczo – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”

Projektowana inwestycja wykonywana jest w etapach określonych przez GDDKiA:

ETAP I Studium Korytarzowe (SK)

ETAP II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R Etap I)

ETAP III Materiały do Wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej wraz z jej uzyskaniem

ETAP IV Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R Etap II)

Po zakończeniu Etapu I – Studium Korytarzowego (SK) z 9 rozpatrywanych wariantów wybrano 4.

  • Poszczególne 4 analizowane warianty przebiegu obwodnicy (warianty nr 2, 3, 4 oraz 9) obejmują miasto Kolbuszowa oraz przyległe miejscowości, w zakresie zależnym od rozpatrywanego wariantu. Zakres poszukiwań przebiegu wariantu obwodnicy obejmuje miejscowości przylegające do drogi krajowej od Zarębek do Widełki
  • Projektowana obwodnica obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej klasy techniczne GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi, drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięcie kolizji z infrastrukturę techniczna nie związaną z drogą.

Na Etapie II (STEŚ-R-Etap I) przeprowadzone zostanie rozpoznanie podłoża gruntowego i określenie warunków hydrogeologicznych w ramach prac objętych:

– Dokumentacją hydrogeologiczną  opracowaną na podstawie zatwierdzonego Projektu robót geologicznych;

– Studium geologiczno-inżynierskim;

– Opinią geotechniczną;

– Raportem z badań geofizycznych.

Przedstawione wyniki będą jednym z kryteriów decydującym o ostatecznym wyborze wariantu projektowanej drogi.

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice – Gogołowice

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 4,8 km a z zakresu rozbudowy wyłączone zostały istniejące obiekty mostowe. Prowadzone prace miały charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie wykonano 6 otworów geotechnicznych i sondowania dynamiczne, na podstawie których opracowano Opinię geotechniczną, w której określono kategorię geotechniczną inwestycji i stopień złożoności warunków gruntowo-wodnych. Wnioski w niej zawarte, uzupełnione o materiały archiwalne posłużyły do opracowania Projektu robót geologicznych, zatwierdzonego następnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategorii B, sondowania dynamiczne DPL i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów

W styczniu 2016 roku wykonywaliśmy badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów, dla potrzeb budowy przejścia podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego w ramach modernizacji linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec.

W rejonie projektowanego przejścia podziemnego odwiercono 3 otwory badawcze, do głębokości 9,0 ma, 8 dodatkowych wierceń wykonano wzdłuż peronów i torów. Określenie miąższości nasypów kolejowych, oraz rodzaju i stanu gruntów rodzimych pozwoli zaprojektować podtorze zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla budowli kolejowych.

W celu określenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych nawierzchni torowej, w 4 punktach kontrolnych wykonano badanie podsypki kolejowej z kruszywa łamanego, za pomocą płyty statycznej VSS. Uzyskane wartości modułów odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia pozwoliły określić, czy nawierzchnia spełnia wymagania w kwestii przenoszenia obciążeń w głębsze warstwy podtorza.

Opinia geotechniczna – hala magazynowa w Morawicy

W październiku 2015 r. wykonywaliśmy badania gruntu do projektu budowy hali magazynowej w Morawicy, w woj. świętorzyskim. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni wydobywającej kruszywo na potrzeby drogownictwa i budownictwa (kamienie drogowe i budowlane). W rejonie badań podłoże skał jurajskich przykryte jest osadami czwartorzędu, a teren jest przekształcony antropogenicznie. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 5 otworów badawczych, do głębokości 5,0 m. Uzyskane profile pozwoliły określić rodzaj i stan gruntów podłoża, oraz miąższość antropogeniczych nasypów. Informacje o gruntach nasypowych odgrywają dużą rolę przy projektowaniu posadowienia obiektu. Pozwalają dobrać głębokość fundamentów i w razie potrzeby odpowiednio zaprojektować wzmocnienie podłoża.

opinia-geotechniczna-tomaszow-mazowiecki

Sprawozdanie z badań geotechnicznych – hala magazynowa Tomaszów Mazowiecki

W od czerwca do sierpnia 2015 r. nasza firma wykonywała kontrolne badania geotechniczne przy ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim. Miały one na celu określenie stanu zagęszczenia oraz wytrzymałości i odkształcalności podsypek piaszczystych, wykonanych pod drogi wewnętrzne, parkingi i posadzki projektowanej hali magazynowej.
W celu określenia wskaźnika zagęszczenia podsypek IS, w wyznaczonych punktach kontrolnych wykonano sondowania dynamiczne (DPL), oraz badania płytą dynamiczną lekką.
Kontrolę wytrzymałości i odkształcalności podbudów wykonanych z kruszywa łamanego przeprowadzano w punktach kontrolnych poprzez pomiar wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą płyty statycznej VSS.
Wykonane badania pozwalały na bieżąco określić miejsca, w których konieczne było dodatkowe zagęszczenie gruntu tak, aby otrzymane wyniki były zgodne z wymogami norm branżowych.

Droga1

Opinia geotechniczna – rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO „ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC”

W październiku 2014 roku wykonywaliśmy badania geologiczne dla potrzeb programu funkcjonalno – użytkowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Program obejmował rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 984, realizowaną w czterech etapach.

Zakres badań geotechnicznych obejmował zaprojektowanie i wykonanie ponad 70 otworów badawczych na potrzeby projektowanej drogi i dwóch obiektów mostowych (most na Potoku Zagórskim i rzece Wisłoka). Określono miąższość warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi i nasypów, oraz ustalono genezę i parametry geotechniczne gruntów rodzimych, a także zasięg występowania gruntów nienośnych. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe rozpoznanie geologiczne wzdłuż badanej drogi.

Wyniki badań podłoża gruntowego zawarto w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Opinia geotechniczna – w związku z budową obwodnicy Koszalina

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO – PROJEKT OBIEKTU MOSTOWEGO W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ  OBWODNICY KOSZALINA

W grudniu 2014 wykonywaliśmy kompleksowe badania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy wiaduktu, stanowiącego przejazd przez tory kolejowe), projektowanego w związku
z budową obwodnicy Koszalina.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wykonanie odwiertów badawczych, pozwalających przeprowadzić wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego.

W dalszej kolejności wykonano badania gruntu sondą statyczną (CPTU). Sondowania statyczne pozwoliły określić parametry geotechniczne.

Opracowana przez naszą firmę dokumentacja geotechniczna zawierała wyniki badań podłoża gruntowego wraz z niezbędnymi obliczeniami i zaleceniami odnośnie posadowienia projektowanego obiektu.

Opinia geotechniczna – przebudowa mostu przez Bystrzycę

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA – PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BYSTRZYCĘ W CIĄGU GROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

W 2014 roku nasza firma wykonywała kompleksowe badania podłoża gruntowego na potrzeby przebudowy obiektu mostowego na rzece Bystrzycy. Badania geologiczne obejmowały wiercenia, sondowania dynamiczne, badania laboratoryjne, nadzór geologiczny, oraz udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zgłaszania zamiaru wykonywania badań i zatwierdzania opracowań.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych  i przedstawienie wyników badań w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Następnie, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opracowany został projekt robót geologicznych, umożliwiający wykonanie niezbędnych badań podłoża gruntowego.
W opracowaniu tym zwarto zakres i harmonogram niezbędnych prac służących dokładnemu rozpoznaniu warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Na podstawie w/w opracowania wykonano badania geologiczne, polegające na wierceniach geologiczno – inżynierskich, wykonaniu sondowań dynamicznych gruntów niespoistych (DPL), oraz badań laboratoryjnych gruntów i wody gruntowej. Na podstawie tych badań powstało opracowanie wynikowe – dokumentacja geologiczno – inżynierska.

kolej

Opinie geotechniczne – Modernizacja linii kolejowej nr 91

OPINIE GEOTECHNICZNE DLA POTRZEB ZADANIA „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH NR 91 KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY – MEDYKA I NR 92 PRZEMYŚL – MEDYKA, ODCINEK RZESZÓW – GRANICA PAŃSTWA”

W roku 2014 sporządzaliśmy opinie geotechniczne dla potrzeb modernizacji stacji kolejowych w ramach modernizacji szlaków kolejowych województwa podkarpackiego. Geotechniczne badania podłoża gruntowego polegały na wierceniach geologicznych, pozwalających ustalić miąższość gruntów nasypowych i genezę gruntów rodzimych. W celu określenia parametrów gruntów niespoistych wykonywano sondowania dynamiczne (DPL), a uprzednio pobrane próbki gruntów poddano analizie laboratoryjnej. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ustalić zakres niezbędnych robót ziemnych i właściwe zaprojektowanie warstw podtorza.

obsługa geotechniczna opoczno

Obsługa geotechniczna dla potrzeb rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie

W lipcu 2013 roku wykonaliśmy wiercenia geologiczne, które posłuży do opracowania dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Po rozpoczęciu prac budowlanych prowadziliśmy obsługę geotechniczną i nadzór nad pracami ziemnymi. Zakres zlecenia obejmował odbiór wykopu fundamentowego, określenie wskaźnika zagęszczenia nasypów budowlanych lekką sondą dynamiczną (DPL) oraz lekką płytą dynamiczną, odwiercenie mało średnicowych otworów geologicznych celem potwierdzenia modelu budowy geologicznej przedstawianego w opinii geotechnicznej.