Rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Sierpów-Emilia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów – Emilia, w km ok. 316+858 do km 330+406 oraz od km ok. 331+741 do km 333+527. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi  15,3 km. Planowana rozbudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, podniesienie komfortu podróżowania oraz dostosowanie rozwiązań technicznych do potrzeb obecnego i przewidywanego ruchu na drodze krajowej nr 91. W ramach realizacji inwestycji zakłada się wykonanie kompletnych badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Na obecnym etapie opracowano:

  1. Opinię geotechniczną – wykonaną na podstawie analizy materiałów archiwalnych. Dokonano w niej analizy stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych oraz wyznaczono kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i inwestycji. Posłużyła do zaprojektowania głębokości i rozstawu otworów badawczych na kolejnych etapach prac.
  2. Program badań geotechnicznych – opracowano dla odcinków inwestycji, na których stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. Dla realizacji zamierzonego celu zaprojektowano odwiercenie 178 otworów badawczych, o głębokości od 4,0 do 6,0 m (łącznie 986,0 mb) oraz wykonanie 28 sondowań statycznych CPTu o łącznym metrażu 168,0 mb. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii B oraz próbek wody.
  3. Projekt robót geologicznych – – opracowano dla odcinka inwestycji, na którym stwierdzono skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Dla realizacji zamierzonego celu zaprojektowano wykonanie 51 otworów badawczych, w tym: 27 otworów drogowych o głębokości 4,0 m (108,0 m), 14 otworów pod przepusty o głębokości 6,0 m (84,0 mb), 6 otworów mostowych o głębokości 20,0 0 m (120,0 mb) oraz 4 otworów dla zbiorników o głębokości 6,0 m p.p.t. (24,0 mb). Łączny metraż wynosi 336,0 mb. Założono również wykonanie 9 sondowań statycznych CPTu o łącznym metrażu 82,0 mb. Projektuje się wykonanie około 30-40 badań laboratoryjnych gruntów na próbkach pobranych metodami kategorii A, B i C

Wykonanie Studium (SK) (STEŚ-R) (DUŚ) obwodnicy Kolbuszowej

Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczo – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”

Projektowana inwestycja wykonywana jest w etapach określonych przez GDDKiA:

ETAP I Studium Korytarzowe (SK)

ETAP II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R Etap I)

ETAP III Materiały do Wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej wraz z jej uzyskaniem

ETAP IV Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R Etap II)

Po zakończeniu Etapu I – Studium Korytarzowego (SK) z 9 rozpatrywanych wariantów wybrano 4.

  • Poszczególne 4 analizowane warianty przebiegu obwodnicy (warianty nr 2, 3, 4 oraz 9) obejmują miasto Kolbuszowa oraz przyległe miejscowości, w zakresie zależnym od rozpatrywanego wariantu. Zakres poszukiwań przebiegu wariantu obwodnicy obejmuje miejscowości przylegające do drogi krajowej od Zarębek do Widełki
  • Projektowana obwodnica obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej klasy techniczne GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi, drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięcie kolizji z infrastrukturę techniczna nie związaną z drogą.

Na Etapie II (STEŚ-R-Etap I) przeprowadzone zostanie rozpoznanie podłoża gruntowego i określenie warunków hydrogeologicznych w ramach prac objętych:

– Dokumentacją hydrogeologiczną  opracowaną na podstawie zatwierdzonego Projektu robót geologicznych;

– Studium geologiczno-inżynierskim;

– Opinią geotechniczną;

– Raportem z badań geofizycznych.

Przedstawione wyniki będą jednym z kryteriów decydującym o ostatecznym wyborze wariantu projektowanej drogi.

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Prochowice – Gogołowice

W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych zgodnie z przedstawionymi przez GDDKiA wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. Projektowany odcinek miał długość około 4,8 km a z zakresu rozbudowy wyłączone zostały istniejące obiekty mostowe. Prowadzone prace miały charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie wykonano 6 otworów geotechnicznych i sondowania dynamiczne, na podstawie których opracowano Opinię geotechniczną, w której określono kategorię geotechniczną inwestycji i stopień złożoności warunków gruntowo-wodnych. Wnioski w niej zawarte, uzupełnione o materiały archiwalne posłużyły do opracowania Projektu robót geologicznych, zatwierdzonego następnie w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. Poprzedzony został opracowaniem czasowej organizacji ruchu, niezbędnym do przeprowadzenia prac. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategorii B, sondowania dynamiczne DPL i SLVT oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów

W styczniu 2016 roku wykonywaliśmy badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów, dla potrzeb budowy przejścia podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego w ramach modernizacji linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec.

W rejonie projektowanego przejścia podziemnego odwiercono 3 otwory badawcze, do głębokości 9,0 ma, 8 dodatkowych wierceń wykonano wzdłuż peronów i torów. Określenie miąższości nasypów kolejowych, oraz rodzaju i stanu gruntów rodzimych pozwoli zaprojektować podtorze zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla budowli kolejowych.

W celu określenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych nawierzchni torowej, w 4 punktach kontrolnych wykonano badanie podsypki kolejowej z kruszywa łamanego, za pomocą płyty statycznej VSS. Uzyskane wartości modułów odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia pozwoliły określić, czy nawierzchnia spełnia wymagania w kwestii przenoszenia obciążeń w głębsze warstwy podtorza.

Opinia geotechniczna – hala magazynowa w Morawicy

W październiku 2015 r. wykonywaliśmy badania gruntu do projektu budowy hali magazynowej w Morawicy, w woj. świętorzyskim. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni wydobywającej kruszywo na potrzeby drogownictwa i budownictwa (kamienie drogowe i budowlane). W rejonie badań podłoże skał jurajskich przykryte jest osadami czwartorzędu, a teren jest przekształcony antropogenicznie. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 5 otworów badawczych, do głębokości 5,0 m. Uzyskane profile pozwoliły określić rodzaj i stan gruntów podłoża, oraz miąższość antropogeniczych nasypów. Informacje o gruntach nasypowych odgrywają dużą rolę przy projektowaniu posadowienia obiektu. Pozwalają dobrać głębokość fundamentów i w razie potrzeby odpowiednio zaprojektować wzmocnienie podłoża.

opinia-geotechniczna-tomaszow-mazowiecki

Sprawozdanie z badań geotechnicznych – hala magazynowa Tomaszów Mazowiecki

W od czerwca do sierpnia 2015 r. nasza firma wykonywała kontrolne badania geotechniczne przy ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim. Miały one na celu określenie stanu zagęszczenia oraz wytrzymałości i odkształcalności podsypek piaszczystych, wykonanych pod drogi wewnętrzne, parkingi i posadzki projektowanej hali magazynowej.
W celu określenia wskaźnika zagęszczenia podsypek IS, w wyznaczonych punktach kontrolnych wykonano sondowania dynamiczne (DPL), oraz badania płytą dynamiczną lekką.
Kontrolę wytrzymałości i odkształcalności podbudów wykonanych z kruszywa łamanego przeprowadzano w punktach kontrolnych poprzez pomiar wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, za pomocą płyty statycznej VSS.
Wykonane badania pozwalały na bieżąco określić miejsca, w których konieczne było dodatkowe zagęszczenie gruntu tak, aby otrzymane wyniki były zgodne z wymogami norm branżowych.

Droga1

Opinia geotechniczna – rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO „ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC”

W październiku 2014 roku wykonywaliśmy badania geologiczne dla potrzeb programu funkcjonalno – użytkowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Program obejmował rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 984, realizowaną w czterech etapach.

Zakres badań geotechnicznych obejmował zaprojektowanie i wykonanie ponad 70 otworów badawczych na potrzeby projektowanej drogi i dwóch obiektów mostowych (most na Potoku Zagórskim i rzece Wisłoka). Określono miąższość warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi i nasypów, oraz ustalono genezę i parametry geotechniczne gruntów rodzimych, a także zasięg występowania gruntów nienośnych. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe rozpoznanie geologiczne wzdłuż badanej drogi.

Wyniki badań podłoża gruntowego zawarto w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Opinia geotechniczna – w związku z budową obwodnicy Koszalina

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO – PROJEKT OBIEKTU MOSTOWEGO W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ  OBWODNICY KOSZALINA

W grudniu 2014 wykonywaliśmy kompleksowe badania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy wiaduktu, stanowiącego przejazd przez tory kolejowe), projektowanego w związku
z budową obwodnicy Koszalina.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wykonanie odwiertów badawczych, pozwalających przeprowadzić wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego.

W dalszej kolejności wykonano badania gruntu sondą statyczną (CPTU). Sondowania statyczne pozwoliły określić parametry geotechniczne.

Opracowana przez naszą firmę dokumentacja geotechniczna zawierała wyniki badań podłoża gruntowego wraz z niezbędnymi obliczeniami i zaleceniami odnośnie posadowienia projektowanego obiektu.

Opinia geotechniczna – przebudowa mostu przez Bystrzycę

OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO, PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA – PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BYSTRZYCĘ W CIĄGU GROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 829

W 2014 roku nasza firma wykonywała kompleksowe badania podłoża gruntowego na potrzeby przebudowy obiektu mostowego na rzece Bystrzycy. Badania geologiczne obejmowały wiercenia, sondowania dynamiczne, badania laboratoryjne, nadzór geologiczny, oraz udział w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zgłaszania zamiaru wykonywania badań i zatwierdzania opracowań.

W pierwszym etapie badania geologiczne obejmowały wstępne rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych  i przedstawienie wyników badań w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Następnie, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opracowany został projekt robót geologicznych, umożliwiający wykonanie niezbędnych badań podłoża gruntowego.
W opracowaniu tym zwarto zakres i harmonogram niezbędnych prac służących dokładnemu rozpoznaniu warunków gruntowo – wodnych w rejonie projektowanej inwestycji.

Na podstawie w/w opracowania wykonano badania geologiczne, polegające na wierceniach geologiczno – inżynierskich, wykonaniu sondowań dynamicznych gruntów niespoistych (DPL), oraz badań laboratoryjnych gruntów i wody gruntowej. Na podstawie tych badań powstało opracowanie wynikowe – dokumentacja geologiczno – inżynierska.

kolej

Opinie geotechniczne – Modernizacja linii kolejowej nr 91

OPINIE GEOTECHNICZNE DLA POTRZEB ZADANIA „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH NR 91 KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY – MEDYKA I NR 92 PRZEMYŚL – MEDYKA, ODCINEK RZESZÓW – GRANICA PAŃSTWA”

W roku 2014 sporządzaliśmy opinie geotechniczne dla potrzeb modernizacji stacji kolejowych w ramach modernizacji szlaków kolejowych województwa podkarpackiego. Geotechniczne badania podłoża gruntowego polegały na wierceniach geologicznych, pozwalających ustalić miąższość gruntów nasypowych i genezę gruntów rodzimych. W celu określenia parametrów gruntów niespoistych wykonywano sondowania dynamiczne (DPL), a uprzednio pobrane próbki gruntów poddano analizie laboratoryjnej. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ustalić zakres niezbędnych robót ziemnych i właściwe zaprojektowanie warstw podtorza.