Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski – Haćki od km 2+314 do km 8+892

Rozpoczęliśmy prace przy Projekcie Robót Geologicznych dla potrzeb zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski –  Haćki od km 2+314 do km 8+892 (zgodnie z kilometrażem projektowanym)”. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). Planowana długość odcinka ujętego niniejszym opracowaniem wynosi ok. 6,6 km.  

Założenia projektowe poczynione na etapie sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji z 2019 r. uległy skorygowaniu W związku z powyższym konieczne jest wykonanie dodatku do Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej, poprzedzonego niniejszym projektem robót geologicznych.

Niniejszy projekt robót geologicznych obejmuje swoim zakresem południowy odcinek projektowanej trasy o długości ok. 6,6 km. Na przedmiotowym odcinku zmianom uległa lokalizacja projektowanych obiektów inżynierskich, przebieg dróg bocznych, jak również lokalizacja zbiorników. W przypadku niektórych obiektów inżynierskich, wykonana głębokość rozpoznania  była niewystarczająca do poprawnego zaprojektowania fundamentów.

Dodatkowe badania geologiczne pozwolą uszczegółowić rozpoznanie geologiczne, oraz rozpoznać warunki gruntowo – wodne w szerszym niż dotychczas zakresie.

 Na podstawie przeprowadzonych badań uszczegółowione zostaną:

  • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
  • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
  • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
  • rejony występowania gruntów słabonośnych,
  • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
  • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
  • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.