Obwodnica m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych, pozwalających na wstępne udokumentowanie warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanej inwestycji, tj. budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16. Prace terenowe (wiercenia i sondowania elektrooporowe) prowadzone będą nowym śladem dla trzech wariantów przebiegu drogi. Wszystkie warianty zlokalizowane są po stronie południowej i wschodniej miasta Augustów. Na podstawie przeprowadzonych badań, w opracowaniu wynikowym (Studium geologiczno – inżynierskim dla budowy obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16) zawarte zostaną następujące elementy:

  • charakterystyka budowy geologicznej podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
  • charakterystyka warunków hydrogeologicznych w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych, oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
  • identyfikacja miejsc występowania osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo,
  • informacje nt. obecności wyrobisk poeksploatacyjnych, obszarów i terenów górniczych,
  • ocenę przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów geotechnicznych podłoża,
  • wskazanie obiektów / rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w ramach badań geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu robót obejmujących te badania,
  • określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i przywołanie kategorii geotechnicznej obiektów (określonej przez Projektanta w Opinii geotechnicznej),
  • dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze,
  • wnioski i zalecenia, w szczególności ocenę podłoża budowlanego pod kątem lokalizacji i możliwości wykonania projektowanego obiektu.