Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych obwodnicy m Sidziny

opracowanie-dokumentacji techniczno-ekonomiczno środowiskowego

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) dla zadania pn. Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

 

Wykonaliśmy Projekt Robót Geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych obwodnicy m Sidziny w ciągu DK nr 46.

Celem robót i badań geologicznych przeprowadzonych na podstawie niniejszego projektu jest określenie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów powierzchniowych. Ich głównym zadaniem jest określenie relacji z poziomami użytkowymi, stref zasilania i drenażu oraz kierunków przepływu wód podziemnych, jakości wód, obecności indywidualnych i zbiorowych ujęć wód podziemnych występujących w bezpośredniej bliskości projektowanej drogi. Rozpoznanie płytko występującego poziomu wodonośnego jest istotne z punktu widzenia planowanej inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji Zamawiający będzie mógł wprowadzić ewentualne korekty w technologii budowy infrastruktury drogowej, a także pozwoli na określenie rejonów, w których należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska gruntowo-wodnego.