Badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów

W styczniu 2016 roku wykonywaliśmy badania geotechniczne na terenie stacji kolejowej Żarów, dla potrzeb budowy przejścia podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego w ramach modernizacji linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec.

W rejonie projektowanego przejścia podziemnego odwiercono 3 otwory badawcze, do głębokości 9,0 ma, 8 dodatkowych wierceń wykonano wzdłuż peronów i torów. Określenie miąższości nasypów kolejowych, oraz rodzaju i stanu gruntów rodzimych pozwoli zaprojektować podtorze zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla budowli kolejowych.

W celu określenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych nawierzchni torowej, w 4 punktach kontrolnych wykonano badanie podsypki kolejowej z kruszywa łamanego, za pomocą płyty statycznej VSS. Uzyskane wartości modułów odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia pozwoliły określić, czy nawierzchnia spełnia wymagania w kwestii przenoszenia obciążeń w głębsze warstwy podtorza.