Opinia geotechniczna – hala magazynowa w Morawicy

W październiku 2015 r. wykonywaliśmy badania gruntu do projektu budowy hali magazynowej w Morawicy, w woj. świętorzyskim. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni wydobywającej kruszywo na potrzeby drogownictwa i budownictwa (kamienie drogowe i budowlane). W rejonie badań podłoże skał jurajskich przykryte jest osadami czwartorzędu, a teren jest przekształcony antropogenicznie. W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 5 otworów badawczych, do głębokości 5,0 m. Uzyskane profile pozwoliły określić rodzaj i stan gruntów podłoża, oraz miąższość antropogeniczych nasypów. Informacje o gruntach nasypowych odgrywają dużą rolę przy projektowaniu posadowienia obiektu. Pozwalają dobrać głębokość fundamentów i w razie potrzeby odpowiednio zaprojektować wzmocnienie podłoża.