Badanie gruntu droga S7

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie – etap prace terenowe

Na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Projektu robót geologicznych rozpoczęto roboty geologiczne dla odcinka projektowanej trasy o długości 12,9 km.

Roboty geologiczne polegają na wykonaniu 623 otworów badawczych, o łącznym metrażu wierceń 5863,5 mb, 176 sondowań dynamicznych DPL lub zamiennie SLVT o łącznym metrażu 737,0 mb, 116 sondowań statycznych CPTU o łącznym metrażu 2108 mb, 7 sondowań statycznyvh DMT o łącznym metrażu 151,0 mb, 20 sondowań dynamicznych DPH o łącznym metrażu 171,0 mb.

            Najbardziej istotnym elementem projektowanej drogi, jest wykonanie dwóch tuneli w technologii wanny szczelnej, o długości około 1,0 km każdy. Odcinki tuneli rozdzielone są głębokim wykopem zaprojektowanym w murach oporowych w postaci ścian szczelinowych. W związku z powyższym, cały ten odcinek podlega kluczowemu rozpoznaniu geologicznemu. Zaprojektowane wiercenia wykonywane są w sposób umożliwiający opróbowanie  profilu próbkami kategorii A w pierwszej klasie jakości, a grunty pobrane do cienkościennych próbników zostaną poddane badaniom w aparacie trójosiowego ściskania. Zaprojektowano, że badania wykonane zostaną ze wstępną konsolidacją, bez odpływu, z pomiarem ciśnienia wody w porach (CU). Określone zostaną parametry wytrzymałościowe:

 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego φ’,
  • efektywna spójność c’,
  • Wykres zależności dewiatora naprężeń do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności połowy dewiatora naprężeń (t) do średniego naprężenia efektywnego (s’) oraz do średniego naprężenia całkowitego (s),
  • Wykres zależności ciśnienia wody w porach do odkształcenia pionowego,
  • Wykres zależności wartości modułu odkształcenia E od odkształceń pionowych (minimalny zakres odkształceń 0.1%-10% ) – skala półlogarytmiczna,
  • Liczbę Poissona ν

 W rejonie tuneli i murów oporowych wykonywane zostaną również, oprócz sondowań CPTu, sondowania dylatometryczne DMT. Ich wykonanie pozwoli na określenie wartości współczynnika parcia bocznego gruntów w stanie in situ i da możliwość jak najlepszego doboru rozwiązań konstrukcyjnych.

Całość robót geologicznych ma zostać wykonana do końca sierpnia 2020 r, a ich efektem będzie opracowanie Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej.