Program inwestycyjny dla EC Zgierz

Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nowego źródła kogeneracyjnego opartego o silniki gazowe uzupełnionego źródłem OZE i kotłem wodnym gazowo-olejowym w Elektrociepłowni Zgierz, położonej w Zgierzu, przy ul. Energetyków. W ramach realizacji inwestycji wykonano pełny zakres badań geotechnicznych i geologicznych zgodnie z przedstawionymi przez PGE wytycznymi odnośnie badań podłoża gruntowego i koniecznych opracowań. W pierwszym etapie na podstawie zebranych materiałów archiwalnych opracowano Opinię Geotechniczną a następnie Projekt robót geologicznych, zatwierdzony decyzją Starosty Zgierskiego.

Drugi etap obejmował wykonanie zaprojektowanych badań geologicznych. W ramach badań wykonano: wiercenia geologiczne w kategoriach A i  B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii A (badanie edometryczne i w aparacie bezpośredniego ścinania) i B oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego. W trakcie uszczegółowiania koncepcji, zmianie uległ schemat odwodnienia drogi, w związku z czym Dokumentacja badań podłoża gruntowego uzupełniona została o badania dla potrzeb nowych lokalizacji przepustów.