Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym odcinkiem DW nr 878 dla zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka od m. Tyczyn do m. Kielnarowa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów”.

W pierwszym etapie wykonaliśmy wstępne rozpoznanie geologiczne polegające na wykonaniu wierceń w przedziale głębokości 7,0 – 16,5 m ppt. Badania gruntów wykazały iż podłoże gruntowe charakteryzują zróżnicowane warunki gruntowo-wodne. Inwestycja przecina dolinę rzeczną oraz jest częściowo zlokalizowana w obrębie obszaru zagrożonego podtopieniami. Dodatkowo w podłożu występują grunty słabonośne – grunty organiczne oraz osady spoiste w stanie miękkoplastycznym.

W dolinie rzecznej oraz na obszarach potencjalnie zagrożonych podtopieniami przyjęto skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Na obszarach poza doliną rzeczną, gdzie w podłożu zalegają grunty słabonośne, przyjęto złożone warunki gruntowo-wodne. Wyniki prac przedstawiono w Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Kolejnym etapem jest wykonanie Projektu Robót Geologicznych dla potrzeb uszczegółowienia warunków gruntowo-wodnych pod w/w inwestycję. Projektuje się wykonanie kolejnych wierceń i sondowań CPT-u. Dodatkowo z gruntów słabonośny przewiduje się  wykonanie badań wytrzymałościowych gruntów, oznaczenie modułu ściśliwości M0, M, współczynnika konsolidacji cv oraz oznaczenia wytrzymałości w aparacie trójosiowego ściskania metodą CD.