Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892

Dodatek nr I do Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej dla  określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892.

Celem wykonanych robót geologicznych było uszczegółowienie rozpoznania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji pn.: „ Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski Haćki” w kilometrażu 2+314 – 8+892,  która przebiegać będzie w granicach gminy Bielsk Podlaski, na terenie powiatu bielskiego, województwa podlaskiego, w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem inwestycji.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 178 otworów badawczych drogowych, mostowych, przepustowych, pod zbiorniki oraz pod linie wysokiego napięcia) o głębokości 3,0-19,0  m p.p.t. Łączny metraż wierceń wyniósł 1115,0 mb. Wykonano również 59 sondowań statycznych CPTU o głębokości 3,1- 16,1 m o łącznym metrażu 561,6 m. Przy wybranych otworach przeprowadzono sondowania dynamiczne DPH.

Na wybranych próbkach kat B i C przeprowadzono badania zgodne z zakresem przewidzianym w PRG. Na próbkach kat A pobranych z gruntów organicznych, wykonano badania w edometrze, przy czym ostatni cykl obciążenia trwał 7 dni. Na podstawie badań enometrycznych określono wartości współczynników ściśliwości.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano otwory archiwalne, wraz z wykonanymi badaniami (sondowaniami dynamicznymi DPL i SLVT, sondowaniami statycznymi CPTU oraz badaniami laboratoryjnymi) wykonanymi dla potrzeb Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, zawierającej również podsumowanie prac z Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej  oraz Studium Geologiczno – Inżynierskiego.

Opracowany dodatek do  dokumentacji pozwolił uszczegółowić wartości parametrów warstw geologiczno-inżynierskich i zaktualizować model budowy geologicznej, dzięki czemu przyjęto najkorzystniejsze rozwiązania projektowe.