Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647

Przedmiotem opracowania jest budowa obwodnicy miasta Kolno. Projektowana inwestycja rozpoczyna się w istn. km 29+500 na skrzyżowaniu typu rondo z istniejącym przebiegiem DW 647, następnie kieruje się na południowy wschód wzdłuż rowu melioracyjnego, później trasa zmienia kierunek, przecina rzekę Łabna obiektem mostowym, omija farmę fotowoltaiczną od południowej strony i przecina drogę krajową nr 63 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo. Następnie droga przebiega wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej i po ok 900 m skręca w lewo, przechodzi ponownie nad rzeką Łabna i biegnie w kierunku istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 647 z drogą powiatową nr 1861B, gdzie następuje koniec obwodnicy i włączenie w istniejącą drogę DW 647 na nowoprojektowanym skrzyżowaniu typu rondo.

Po wykonaniu wstępnej Opinii geotechnicznej dla wariantów przebiegu obwodnicy, Zamawiający zdecydował się na wybór opisanego powyżej. Dla potrzeb jego realizacji wykonano Dokumentację geologiczno-inżynierską i Dokumentację badań podłoża gruntowego. Roboty geologiczne przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych i obejmowały wykonanie: wiercenia geologiczne w kategorii B oraz sondowania statyczne CPTu. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów oraz próbek wody. Na ich podstawie opracowano Dokumentację geologiczno-inżynierską a następnie Dokumentację badań podłoża gruntowego.

Wykonanie Studium (SK) (STEŚ-R) (DUŚ) obwodnicy Kolbuszowej

Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczo – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”

Projektowana inwestycja wykonywana jest w etapach określonych przez GDDKiA:

ETAP I Studium Korytarzowe (SK)

ETAP II Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-R Etap I)

ETAP III Materiały do Wniosku o uzyskanie Decyzji Środowiskowej wraz z jej uzyskaniem

ETAP IV Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R Etap II)

Po zakończeniu Etapu I – Studium Korytarzowego (SK) z 9 rozpatrywanych wariantów wybrano 4.

  • Poszczególne 4 analizowane warianty przebiegu obwodnicy (warianty nr 2, 3, 4 oraz 9) obejmują miasto Kolbuszowa oraz przyległe miejscowości, w zakresie zależnym od rozpatrywanego wariantu. Zakres poszukiwań przebiegu wariantu obwodnicy obejmuje miejscowości przylegające do drogi krajowej od Zarębek do Widełki
  • Projektowana obwodnica obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej klasy techniczne GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi, drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięcie kolizji z infrastrukturę techniczna nie związaną z drogą.

Na Etapie II (STEŚ-R-Etap I) przeprowadzone zostanie rozpoznanie podłoża gruntowego i określenie warunków hydrogeologicznych w ramach prac objętych:

– Dokumentacją hydrogeologiczną  opracowaną na podstawie zatwierdzonego Projektu robót geologicznych;

– Studium geologiczno-inżynierskim;

– Opinią geotechniczną;

– Raportem z badań geofizycznych.

Przedstawione wyniki będą jednym z kryteriów decydującym o ostatecznym wyborze wariantu projektowanej drogi.