Droga1

Opinia geotechniczna – rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO „ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 984 LISIA GÓRA – RADOMYŚL WIELKI – MIELEC”

W październiku 2014 roku wykonywaliśmy badania geologiczne dla potrzeb programu funkcjonalno – użytkowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Program obejmował rozbudowę i budowę drogi wojewódzkiej nr 984, realizowaną w czterech etapach.

Zakres badań geotechnicznych obejmował zaprojektowanie i wykonanie ponad 70 otworów badawczych na potrzeby projektowanej drogi i dwóch obiektów mostowych (most na Potoku Zagórskim i rzece Wisłoka). Określono miąższość warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi i nasypów, oraz ustalono genezę i parametry geotechniczne gruntów rodzimych, a także zasięg występowania gruntów nienośnych. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe rozpoznanie geologiczne wzdłuż badanej drogi.

Wyniki badań podłoża gruntowego zawarto w opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Dokuemntacja geologiczo-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska do projektu hali magazynowej w Konstantynowie Łódzkim

Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego hali produkcyjno-magazynowej w Konstantynowie Łódzki przy ulicy Łąkowej wykonywaliśmy dokumentację geologiczno-inżynierską poprzedzoną opracowaniem projektu robót geologicznych. Zakres prac geologicznych obejmował wykonanie wierceń geotechnicznych, sondowań dynamicznych oraz badań laboratoryjnych gruntów. Otrzymane wyniki pozwoliły na ustalanie modelu budowy geologicznej, obliczenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów potrzebnych do wykonania prawidłowych obliczeń konstrukcyjnych posadowienia fundamentów