DK nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów

Zakończyliśmy prace nad Dokumentacją Geologiczno-Inżynierską dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica – Skoroszów” uzyskują decyzje zatwierdzająca w/w dokumentacje w Urzędzie Marszałkowski we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania był projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 na docinku Trzebnica – Skoroszów od km ok. 2+900 (m. Trzebnica) do km ok. 13+700 (rejon m. Masłowiec).

Projektowana droga przebiegać będzie praktycznie na całej długości w istniejącym śladzie. Skrzyżowania z istniejącymi drogami zostaną przebudowane jako skrzyżowania zwykłe, albo skanalizowane w formie ronda, albo z dodatkowym pasem dla pojazdów skręcających w lewo. Na odcinku od km ok. 9+720 do km ok. 10+370 w miejscowości Jaźwiny zaprojektowano przebieg drogi DK15 w nowym śladzie. Zmiana geometrii drogi w tym miejscu wynika z potrzeby zapewnienia wymaganego promienia łuku poziomego. W wyniku zmiany przebiegu drogi wymagana będzie budowa nowego obiektu mostowego przez rów RN-5 w km projektowanym. 9+964. Korekta przebiegu drogi zaprojektowana została także na początkowym odcinku, w rejonie skrzyżowania ul. Siostry Hilgi Brzoski i ul. Milickiej, z uwagi na jego przebudowę.

Dla rozpoznania i udokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich, oraz uszczegółowienia budowy geologicznej na obszarze planowanej budowy, wykonano 287 otworów badawczych (drogowych oraz pod przepusty i pod obiekty mostowe) o głębokości 3,0 – 20,0  m p.p.t. Łączny metraż wykonanych wierceń wyniósł 1198,5 mb.