Łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu

Obwodnice to nie tylko drogi ekspresowe obecnie realizujemy temat łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Celem zamierzonych robót geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie i ocena warunków geologiczno-inżynierskich podłoża przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, tj. budowę łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu.

Na podstawie przeprowadzonych badań (wiercenia, sondowania dynamiczne i sondowania statyczne CPTU) określone zostaną:

  • budowa geologiczna podłoża w ciągu projektowanej inwestycji,
  • warunki hydrogeologiczne w podłożu budowlanym, tj. głębokości występowania warstw wodonośnych oraz charakter zwierciadła wód gruntowych,
  • wydzielenie serii litologiczno-genetycznych,
  • określenie parametrów fizyko-mechanicznych warstw, wyszczególnionych w obrębie serii litologiczno-genetycznych,
  • rejony występowania gruntów słabonośnych,
  • miejsca występowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych zjawisk (jeżeli takowe zostaną stwierdzone),
  • ocena wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona na podstawie projektowanych robót geologicznych dostarczy informacji dotyczących podłoża gruntowego, co w efekcie posłuży do przyjęcia najkorzystniejszych rozwiązań technicznych przez projektanta. Na obecnym etapie prac projektowych, w ramach projektowanej inwestycji rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy (wariant 2, wariant 3 i wariant 4).