Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858

Realizujemy prace związane z wykonaniem robót geologicznych zgodnie z zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Na odcinku  drogi  wojewódzkiej  nr  858  objętym  rozpoznaniem (od 33+979 km ok. 43+900,00 km m. Biłgoraj) będą realizowane prace:

 • wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wierceń;
 • odwiercenie 199 otworów badawczych o głębokości 3,0 –15,0 m p.p.t.;
 • obserwację pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej;
 • pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych;
 • prace likwidujące wyrobisko;
 • wykonanie 22 sondowań statycznych CPTU.

 

Wyniki prac zostaną przedstawione w formie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Sierpów-Emilia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Sierpów – Emilia, w km ok. 316+858 do km 330+406 oraz od km ok. 331+741 do km 333+527. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi  15,3 km. Planowana rozbudowa drogi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu, podniesienie komfortu podróżowania oraz dostosowanie rozwiązań technicznych do potrzeb obecnego i przewidywanego ruchu na drodze krajowej nr 91. W ramach realizacji inwestycji zakłada się wykonanie kompletnych badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Na obecnym etapie opracowano:

 1. Opinię geotechniczną – wykonaną na podstawie analizy materiałów archiwalnych. Dokonano w niej analizy stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych oraz wyznaczono kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i inwestycji. Posłużyła do zaprojektowania głębokości i rozstawu otworów badawczych na kolejnych etapach prac.
 2. Program badań geotechnicznych – opracowano dla odcinków inwestycji, na których stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. Dla realizacji zamierzonego celu zaprojektowano odwiercenie 178 otworów badawczych, o głębokości od 4,0 do 6,0 m (łącznie 986,0 mb) oraz wykonanie 28 sondowań statycznych CPTu o łącznym metrażu 168,0 mb. Uzupełnione one zostały badaniami laboratoryjnymi próbek gruntów kategorii B oraz próbek wody.
 3. Projekt robót geologicznych – – opracowano dla odcinka inwestycji, na którym stwierdzono skomplikowane warunki gruntowo-wodne. Dla realizacji zamierzonego celu zaprojektowano wykonanie 51 otworów badawczych, w tym: 27 otworów drogowych o głębokości 4,0 m (108,0 m), 14 otworów pod przepusty o głębokości 6,0 m (84,0 mb), 6 otworów mostowych o głębokości 20,0 0 m (120,0 mb) oraz 4 otworów dla zbiorników o głębokości 6,0 m p.p.t. (24,0 mb). Łączny metraż wynosi 336,0 mb. Założono również wykonanie 9 sondowań statycznych CPTu o łącznym metrażu 82,0 mb. Projektuje się wykonanie około 30-40 badań laboratoryjnych gruntów na próbkach pobranych metodami kategorii A, B i C

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku koniec obwodnicy Ślesina – Konin

Przedmiotowy obszar badań zlokalizowany był wzdłuż istniejącego odcinka drogi krajowej nr 25 od końca obwodnicy Ślesina aż do Konina. Trasa przebiega przez wsie Honoratka, Mikorzyn oraz Lubomyśle, aż do miasta Ślesin (gm. Ślesin, pow. koniński, woj. wielkopolskie).

Badania gruntu opierał się w większości na wykonaniu wierceń w obrębie korpusu drogowego. Miały one na celu ustalić grubości poszczególnych warstwy konstrukcyjnych nawierzchni oraz rodzaj podbudowy pod istniejącą droga. Ponadto udokumentowano warunki gruntowe podając parametry dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wyniki badań przedstawiono w formie Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Rozpoczęliśmy prace nad kolejny projektem dotyczącego realizacji DW nr 689. Inwestycja znajduje się w gminach: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże oraz Hajnówka, w miastach: Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w powiatach Bielsk Podlaski oraz Hajnówka, w województwie podlaskim. Projekt zakłada przebudowę drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka (o długości około 24,454 km) wraz z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

W ramach projektu planuje się wykonanie łącznie 276 otworów badawczych, w tym:

 • 240 otworów drogowych o głębokości 5,0 m p.p.t.,
 • 28 otworów dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t.
 • 8 otworów dla obiektów mostowych o głębokości 15,0 m p.p.t.

Poza pracami wiertniczymi zakładane są również sondowania dynamiczne DP zamiennie z  udarowo-obrotowymi SLVT oraz sondowania statyczne CPTU.

            Po wykonaniu prac terenowych i badań laboratoryjnych, przeprowadzone zostaną prace kameralne w wyniku, których sporządzona zostanie Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz Dokumentacja hydrogeologiczna.

badanie-geotechniczne_resize

Badanie geotechniczne DW nr 878, 877 i 835

Konturując współpracę z Rzeszowskim odziałem firmy PROMOST CONSULTING sp. z o.o. sp. k. rozpoczęliśmy realizację badań geotechnicznych dla trzech zadań na terenie województwa podkarpackiego, obejmują one swym zakresem trzy odcinku dróg o łącznej długości 30 km.:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary, od km ok. 63+840 do km ok. 69+735;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 na odcinku Tyczyn – Dylągówka, od km ok. 8+861 do km ok. 21+780;

Bezpośrednim Inwestorem i Zamawiającym jest: Zarząd Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, z siedzibą, przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów.